Pani doktor

Realizacja teleporad w POZ

Rejestracji do Gabinetu POZ pacjent może dokonać drogą telefoniczną, dedykowane numery: 77 427 34 01 (całodobowo) lub 727 600 314 (w godzinach 8:00-15:30) lub osobiście w Recepcji Szpitala (całodobowo).

Pracownik przyjmujący zgłoszenie rejestruje pacjenta w systemie medycznym podając termin i zakres godzin, w których lekarz będzie do niego dzwonił. 
 
W Szpitalu Św. Rocha w Ozimku teleporady w ramach POZ udzielane są drogą telefoniczną. 
 
We wskazanych godzinach lekarz lub pielęgniarka POZ podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z pacjentem.
 
Przed udzieleniem teleporady osoba jej udzielająca potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer PESEL (jeśli został nadany) lub numer dokumentu tożsamości, dane przedstawiciela ustawowego, jeśli został ustanowiony, przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz: 

  • na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, lub 
  • po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub 
  • przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.  

Osoba udzielająca teleporady jest obowiązana do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeśli nie udaje się nawiązać kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje to jej anulowaniem – osoba, która próbowała nawiązać kontakt z pacjentem usuwa wizytę z systemu medycznego z adnotacją o czasie podejmowanych prób (godziny wykonanych połączeń). Wizytę oznacza się jako usuniętą z powodów leżących po stronie pacjenta. 

W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem – okoliczność ta jest ustalana przez personel medyczny realizujący teleporady w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. 
 
Sposób i miejsce udzielenia porady osobistej jest ustalane z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym po uprzednim wywiadzie epidemiologicznym. Porady osobiste realizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego, preferuje się umawianie wizyt osobistych pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku COVID-19 na koniec dnia roboczego (po zrealizowaniu porad osobistych u pacjentów z ujemnym wywiadem w kierunku COVID-19). 

Na zakończenie teleporady pacjent otrzymuje od lekarza lub pielęgniarki informacje: 

  • sposobie realizacji e-recepty,
  • sposobie realizacji wystawionego wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne (w tym e-zlecenia),
  • sposobie realizacji badań dodatkowych, w tym laboratoryjnych lub obrazowych,
  • terminie odbioru wszelkich dokumentów medycznych z odbytej teleporady w Recepcji Szpitala. 

Badania obrazowe na rzecz Poradni POZ Szpitala Św. Rocha w Ozimku realizuje Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Szpitala Św. Rocha w Ozimku – rejestracja za pośrednictwem Recepcji Szpitala. 
 
Badania laboratoryjne na rzecz Poradni POZ Szpitala Św. Rocha w Ozimku realizuje Laboratorium DIAGNOSTYKA, punkt pobrań w Ozimku, ul. Częstochowska 31 (w budynku Szpitala). 
 
Skierowanie do poradni specjalistycznej, na badanie endoskopowe lub na rehabilitację ambulatoryjną czy domową można zrealizować w dowolnie wybranej placówce. 

Zachęcamy do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych i pracowniach Szpitala Św. Rocha w Ozimku, do Państwa dyspozycji są: