Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny bliskich osób pozytywnie wpływają na proces rekonwalescencji, jednak ze względu na dobro innych osób przebywających w szpitalu niewskazane są głośne rozmowy (również telefoniczne) oraz duża jednorazowa liczba odwiedzających. Bardzo prosimy o poszanowanie spokoju i intymności pozostałych Pacjentów.

Z uwagi na możliwość zakażeń zalecamy, aby osoby chore lub podejrzewające u siebie infekcję, powstrzymały się od odwiedzin do czasu całkowitego wyzdrowienia.

W sytuacjach szczególnych Dyrekcja Szpitala może zadecydować o czasowym ograniczeniu odwiedzin. 

UWAGA!!! 
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku obowiązują szczególne warunki odwiedzin – szczegóły tutaj

REGULAMIN ODWIEDZIN W SZPITALU ŚW. ROCHA W OZIMKU

 1. Odwiedziny chorych odbywają się we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem godzin ciszy nocnej (22:00-6:00).
 2. W godzinach nocnych przebywanie w oddziale/zakładzie osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 3. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów, jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie dwie osoby z zachowaniem szacunku, godności i spokoju innych pacjentów.
 4. Na sali pooperacyjnej nie przewiduje się odwiedzin.
 5. Odwiedziny u pacjentów na Sali intensywnego nadzoru możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego.
 6. Odwiedzający wchodzący na teren szpitala zobowiązany jest powiadomić Recepcję o zamiarze odwiedzin pacjenta.
 7. Wnoszenie na teren Szpitala wszelkich sprzętów własnych typu: radio, telewizor, magnetofon i inne, wymaga bezwzględnie zgody Ordynatora Oddziału, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki koordynującej.
 8. Wyjście chorego z odwiedzającym poza oddział w obrębie Szpitala  należy zgłaszać lekarzowi/pielęgniarce. Zgłoszenie powinno określać miejsce i czas wyjścia.
 9. Odwiedzający mają obowiązek po powrocie do oddziału poinformować o tym personel medyczny.
 10. W szpitalu obowiązuje zakaz:
  1. odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich,
  2. przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza,
  3. przynoszenia i podawania chorym napojów i artykułów spożywczych, bez zgody i wiedzy personelu medycznego,
  4. siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,
  5. odwiedzin przez osoby zainfekowane chorobami zakaźnymi, agresywne, niezrównoważone psychicznie, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  
  6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających w czasie odwiedzin,
  7. zaśmiecania/zanieczyszczania pomieszczeń i otoczenia szpitala,
  8. przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,
  9. manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach.
 11. Dyrektor Szpitala, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo wprowadzenia ograniczenia odwiedzin.
 12. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać wyproszone z terenu Szpitala przez pracowników oraz pozbawione możliwości odwiedzin pacjentów.