Deklaracja dostępności
Wstęp Deklaracji


EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przychodnię.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Grochowski, konrad.grochowski@emc-sa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 74 72 700 . Tą samą drogą można zgłaszać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:


https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektonicznaPrzychodnia POZ w POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA sp. z o.o. w Kowarach:

 • Przychodnia jest wyposażona w dwa plany tyflograficzne: pierwszy w części przychodni od wejścia głównego oraz drugi od wejścia bocznego
 • Lada w rejestracji jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Rejestracja jest wyposażona w interkom z regulacją głośności obu głośników zestawu.
 • Przychodnia jest wyposażona w toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia jest wyposażona w pętle indukcyjne.
 • Przychodnia jest wyposażona w kącik sensoryczny dla dzieci w poczekalni.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przychodnia POZ "MIKULICZ" sp. z o.o. w Świebodzicach:

 • Rejestracja jest dostosowana do standardów dostępności.
 • Rejestracja jest wyposażona w interkom z regulacją głośności obu głośników zestawu.
 • Przychodnia jest wyposażona w toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia jest wyposażona w pętle indukcyjne.
 • Gabinety lekarskie oraz zabiegowe są wyposażone w wykładzinę antypoślizgową.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przychodnia POZ przy Szpitalu św. Rocha w Ozimku:

 • Rejestracja jest dostosowana do standardów dostępności.
 • Przychodnia jest wyposażona w toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przychodnia POZ Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie:

 • Przychodnia wyposażona w platformy/ podnośniki pionowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejścia do budynku posiadają drzwi automatyczne.
 • Gabinety są wyposażone w drzwi akustyczne.
 • Przychodnia jest wyposażona w plan tyflograficzny.
 • Rejestracje są dostosowane do standardów dostępności.
 • Przychodnia jest wyposażona w 3 toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przychodnia POZ EMC Silesia sp. z o.o. w Katowicach:

 • Miejsca postojowe dla OzN są oznaczone.
 • Główne wejście do budynku posiada drzwi automatyczne.
 • Przychodnia jest wyposażona w dwa plany tyflograficzne.
 • Rejestracja wyposażona w system przywoławczy.
 • Przychodnia jest wyposażona w toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia jest wyposażona w pochwyty ścienne wewnętrzne.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przychodnia POZ Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie:

 • Strefa dojścia do przychodni jest dostosowana: wyremontowany chodnik, miejsca parkingowe, rozdzielony ruch pieszych od ruchu pojazdów.
 • Wejścia do budynku posiadają drzwi automatyczne.
 • Lada w rejestracji jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przychodnia POZ Lubmed sp. z o.o.:

 • Miejsce postojowe dla OzN jest oznaczone zarówno poziomo jak i pionowo.
 • Przychodnia jest wyposażona w platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą pionową komunikację w budynku do poziomu 1, w którym zlokalizowane są gabinety POZ.
 • Wejście do budynku posiada drzwi automatyczne.
 • Przychodnia jest wyposażona w plan tyflograficzny.
 • Lada w rejestracji jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Rejestracja oraz dwa gabinety wyposażone w pętle indukcyjne przenośne.
 • Toaleta dostosowana dla OzN.
 • Toaleta oraz korytarz wyposażone w system przyzywowy.
 • Przychodnia jest wyposażona w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in.: kozetkę o regulowanej wysokości, przewijak dla dorosłych, przewijaki dla dzieci, podnośnik kąpielowo-transportowy/jezdny.


Szpital ”MIKULICZ” sp. z o.o. w Świebodzicach:

 • Szpital jest wyposażony w 3 plany tyflograficzne, 4 tablice informacyjne oraz semafory kierunkowe zapewniające informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
 • Gabinety lekarskie oznakowane tabliczkami we właściwym kontraście oraz z napisami Braille’a.
 • Posadzka na oddziale geriatrycznym jest antypoślizgowa.
 • Oddział geriatryczny jest wyposażony w łazienkę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Gabinety lekarskie na oddziale geriatrycznym są dostosowane: zachowane kontrasty ścian do posadzki, drzwi spełniające wymagania standardu dostępności.
 • Gabinet RTG jest dostosowany: zachowane kontrasty ścian do posadzki, drzwi spełniające wymagania standardu dostępności.
 • Szpital jest wyposażony w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in.: kozetkę o regulowanej wysokości, przewijak dla dorosłych, przewijaki dla dzieci, podnośnik kąpielowo-transportowy/jezdny.


Szpital Św. Anny w Piasecznie:

 • Wejście F boczne do budynku posiada drzwi automatyczne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.
 • Szpital jest wyposażony w windę dostosowaną zgodnie ze Standardem Dostępności.
 • Szpital jest wyposażony w 3 plany tyflograficzne, 4 tablice informacyjne, semafory kierunkowe zapewniające informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku oraz systemy do akustycznego powiadamiania i ostrzegania.
 • Łazienki na 5 oddziałach szpitalnych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Szpital jest wyposażony w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Szpital Regionalnego Centrum Zdrowia sp. z o.o.:

 • Miejsca postojowe dla OzN są oznaczone.
 • Rejestracja SOR wyposażona w klimatyzację.
 • Rejestracje wyposażone w lady dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Szpital posiada przy wejściu pokój dla osoby z dzieckiem. Pokój wyposażony w kącik sensoryczny.
 • Winda wyposażona w powiadamianie głosowe.
 • Drzwi gabinetów lekarskich wyciszone oraz oznakowane kontrastowo.
 • 8 łazienek są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na każdym z oddziałów zamontowana jest tablica informująca o realizowanych usprawnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Szpital jest wyposażony w plany tyflograficzne, tablice informacyjne, semafory kierunkowe.
 • Szpital jest wyposażony w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in.: kozetkę o regulowanej wysokości, przewijak dla dorosłych, przewijaki dla dzieci, podnośnik kąpielowo-transportowy.


Szpital geriatryczny EMC Silesia sp. z o.o. w Katowicach:

 • Izba przyjęć/SOR w pełni dostosowana do potrzeb osób o specjalnych potrzebach.
 • Toalety wyposażone w systemy przywoławcze.
 • Szpital jest wyposażony w meble zwiększające dostępność świadczeń POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Szpital ”ZDROWIE” sp. z o.o. w Kwidzynie:

 • Oznaczenie zewnętrzne budynku szpitala w sposób kontrastowy, tak aby był widoczny z zewnątrz.
 • Szpital jest wyposażony w windę dostosowaną zgodnie ze Standardem Dostępności.
 • Szpital jest wyposażony w tablice informacyjne, kasetony informacyjne oraz semafory kierunkowe zapewniające informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.