Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.  Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz podmiotom i organom uprawnionym. 

Osoba ubiegająca się o udostępnienie dokumentacji medycznej ma możliwość wnioskowania dowolną drogą, powinna jednak dokładnie określić kogo dotyczy dokumentacja oraz jej zakres. Dla ułatwienia procedury wnioskowania Szpital Św. Rocha w Ozimku udostępnia formularz - Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (FA-26).

W razie śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, może być także udostępniona osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska, lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu miedzy osobami bliskimi zgodę na udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba wnioskująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską. 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:  

  1. do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii; 
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu). 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii Szpital może pobierać opłatę.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.  Wysokość opłat ustalona w oparciu o powyższe wytyczne określona jest w Cenniku Usług Medycznych EMC Instytut Medyczny S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku.
W przypadku wysyłania dokumentacji pocztą osoba wnioskująca ponosi również koszty przesyłki. 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (FA-26)