Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Grupy EMC


Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez EMC Instytut Medyczny S.A. danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-144), przy ul. Pilczyckiej 144-148, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, o kapitale zakładowym 11 340 000 PLN, NIP: 8942814132, REGON: 933040945.

EMC Instytut Medyczny S.A. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. EMC Instytut Medyczny S.A. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, EMC Instytut Medyczny S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem: EMC Instytut Medyczny S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław  lub mailowo pod adresem : iod@emc-sa.pl.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

EMC Instytut Medyczny S.A. zbiera dane zwykłe, a także dane szczególnej kategorii o stanie zdrowia dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz wspólników spółek cywilnych.

EMC Instytut Medyczny S.A. zbiera tylko niezbędne dane.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez EMC Instytut Medyczny S.A. oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego EMC Instytutu Medycznego S.A.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności EMC Instytut Medyczny S.A. może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych (w tym także rejestracji elektronicznej i udzielania teleporad), oraz prowadzenia badań medycznych przez EMC Instytut Medyczny S.A. – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 7. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizowania przez EMC Instytut Medyczny S.A. wskazanych wyżej celów.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1, 2 i 3 – przez okres świadczenia usług medycznych oraz później przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej,
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane,
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 6 i 7 - przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego
  Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby EMC Instytut Medyczny S.A. przetwarzała Państwa dane, możecie Państwo żądać aby EMC Instytut Medyczny S.A. je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od EMC Instytut Medyczny S.A. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes EMC Instytut Medyczny S.A., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: EMC Instytut Medyczny S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław  lub mailowo pod adresem : iod@emc-sa.pl.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników EMC Instytut Medyczny S.A. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty będące podwykonawcami usług, z którymi EMC Instytut Medyczny S.A. zawarła umowy o świadczenie usług oraz zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

EMC Instytut Medyczny S.A. nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego:

a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające),
b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
d) umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

a) typ urządzenia,
b) system operacyjny,
c) rodzaj przeglądarki internetowej,
d) rozdzielczość ekranu,
e) adres IP.

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika niniejszego serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie internetowym.


COOKIES DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wykorzystujemy technologię opartą na cookies (cookies analityczne i reklamowe) od podmiotów trzecich - dostawców zewnętrznych. Tego typu cookies mogą być ładowane w naszym serwisie, a informacje zawarte w cookies przekazywane być tym podmiotom. Są to m.in:

Google (Google Analytics, Google Tag Manager)
Polityka prywatności Google
Polityka Cookies Google

Facebook
Polityka prywatności Facebook
Polityka Cookies Facebook

Hotjar
Polityka prywatności Hotjar (wersja angielska)
Polityka Cookies Hotjar (wersja angielska)

Ewentualna wymiana danych z ciasteczkami tych firm następuje bezpośrednio pomiędzy przeglądarką użytkownika, a tymi serwisami, bez dalszego udziału EMC. Użytkownik może je zablokować w dowolnej chwili.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

EMC Instytut Medyczny S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2021