Monitoring w Szpitalu

Monitoring wizyjny w Szpitalu

Informacja

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz zabezpieczenia danych oraz mienia będącego własnością Szpitala wybrane ogólnodostępne pomieszczenia Szpitala oraz wybrane fragmenty terenu wokół budynku Szpitala są objęte monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny jest stosowany również w sali intensywnego nadzoru Oddziału Wewnętrznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam pacjentów.
  2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
  3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.
  4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
  5. Dostęp do systemu, infrastruktury monitoringu wizyjnego, obrazu i zapisu monitoringu mają: Dyrektor Szpitala oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy.
  6. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny są zobowiązane do zachowania w tajemnicy udostępnianych im danych osobowych.
  7. Obrazy zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przetwarzane zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych.