Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych:
  1. Udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
  2. Do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń w sytuacji ich ograniczonej dostępności
  3. Do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego (lekarz/pielęgniarka może odmówić zwołania konsylium jeżeli uzna takie żądanie za bezzasadne; żądanie oraz odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej)
  4. Do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia  
 2.  Informacji:
  1. Pacjent (w tym małoletni, który ukończył 16 lat), lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji na temat swojego stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowaniu, w zakresie adekwatnym do udzielanych świadczeń i posiadanych przez nią uprawnień. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają także prawo do wyrażenia zgody na udzielenie wymienionych informacji innym osobom. Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od powyższych informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.
  2. Pacjent ma prawo żądać nieudzielania mu przez osobę wykonującą zawód medyczny informacji we wskazanym przez siebie zakresie, ma także prawo do przedstawienia osobie wykonującej zawód medyczny swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji
  3. Do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich
  4. Dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez niego możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  5. Do informacji o prawach pacjenta
  6. Do informacji o rodzaju i zakresie udzielnych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych 
 3. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 4. Tajemnicy informacji z nim związanych; bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane, prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

 5. Pacjent (w tym małoletni, który ukończył 16 lat) ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. 

 6. Poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym do:
  1. umierania w spokoju i godności
  2. świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym
  3. obecności osoby bliskiej w trakcie udzielania świadczeń (ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi, powinno to zostać odnotowane w dokumentacji medycznej)
  4. obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta; jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.
 7. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. 

 8. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 9. Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 10. Do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym do:
  1. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (jak również do odmowy kontaktu z tymi osobami), 
  2. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (nie polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych); jeżeli świadczeniodawca ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta (wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik placówki, a informację jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w miejscu, gdzie udzielane są świadczenia).
 11. Opieki duszpasterskiej; w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta placówka, w której pacjent przebywa, jest obowiązana umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

 12. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Kierownik podmiotu leczniczego lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów (odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej), a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dn.6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417, z późniejszymi zmianami) 

Podmioty powołane do ochrony praw pacjentów 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  
Szpitala Św.Rocha w Ozimku 
lek. med. Elena Marguła 
tel. 77 4273400 
 
Rzecznik Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46, 
01 - 171 Warszawa 
Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 
800-190-590 (pn. - pt. w godz. 800 - 1800) 
Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl 
 
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ (w zakresie świadczeń udzielanych w ramach NFZ) 
Sekcja ds. Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących 
ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole 
tel. 77 40 20 100 
e-mail: swl@nfz-opole.pl 
strona internetowa oddziału: www.nfz-opole.pl 

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

 • Dyrektora Szpitala Św. Rocha w Ozimku
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązki Pacjenta

 1. Pacjenta ma obowiązek stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego.

 2. Obowiązkiem pacjenta jest współpraca z personelem medycznym w trakcie przygotowania i wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów.

 3. W czasie wizyty lekarskiej, konsultacji, zabiegów, badań itp. pacjent powinien przebywać na sali chorych.

 4. Pacjent może spożywać produkty żywnościowe dostarczone z zewnątrz, z zachowaniem zaleceń dietetycznych oraz okresu ważności i zalecanego sposobu przechowywania żywności. Produkty należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych – szafka przyłóżkowa, lodówka dla pacjentów.

 5. Pacjent powinien w salach chorych i innych pomieszczeniach w oddziale, jak również w szpitalu zachowywać się kulturalnie, a w szczególności:
  1. szanować godność i spokój i mienie innych pacjentów, 
  2. nie zakłócać ciszy nocnej – od 22:00 do 6:00,
  3. zachowywać porządek  i czystość pomieszczeń oraz otoczenia szpitala.
 6. Pacjentowi przebywającemu na leczeniu, nie wolno:
  1. przyjmować leków i stosować jakichkolwiek zabiegów bez zgody lekarza,
  2. zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki.
 7. Na terenie szpitala pacjenta obowiązuje zakaz:
  1. palenia tytoniu, 
  2. spożywania alkoholu, 
  3. zażywania narkotyków i innych środków odurzających, 
  4. uprawiania gier hazardowych,
  5. handlu.
 8. W trakcie pobytu w szpitalu pacjentowi nie wolno:
  1. manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych oraz wentylacyjnych,
  2. wnosić i używać na terenie szpitala własnych urządzeń elektrycznych bez zgody personelu,
  3. wychodzić poza obręb oddziału bez powiadomienia pielęgniarki,
 9. opuszczać terenu szpitala bez uzyskania przepustki od lekarza.

 10. Pacjent (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za przedmioty oddane do jego użytku na czas pobytu w szpitalu, za szkody powstałe z jego winy ponosi pełną odpowiedzialność finansową.