Smartopieka

ZAKOŃCZONY - Smartopieka - oferta wsparci w okresie trwałości projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

logotyp UE program regionalnyPROJEKT ZAKOŃCZONY

--------------------INFORMACJE ARCHIWALNE--------------------

PRojekt „SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice” polega na uruchomieniu usługi opiekuńczej dla mieszkańców Katowic wspieranej nadzorem stanu zdrowia osób zależnych przez lekarza specjalistę geriatrę oraz pielęgniarkę geriatryczną.

 

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowić będą mieszkańcy miasta Katowice - osoby niezamożne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, niesamodzielne, wymagające świadczenia usług opiekuńczych ze względu na niepełnosprawność, podeszły wiek bądź stan zdrowia, przy czym preferowane będą: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ., osoby korzystające z PO PŻ.

Optymalny model wsparcia

Opiekun mając rozeznanie w swoim lokalnym środowisku ma możliwość rekomendowania osób starszych do objęcia systemem wsparcia. Na jednego opiekuna przypadają średnio 3 osoby starsze. Bliskość miejsca zamieszkania opiekuna w stosunku do osób, którymi się on opiekuje wpływa na zwiększenie efektywności poświęconego czasu na wykonywanie usług opiekuńczych oraz stwarza możliwość wytworzenia się w lokalnej społeczności sąsiedzkich sieci wsparcia.

Przebieg procesu  świadczenia usługi opiekuńczej

 1. Opiekunowi przypisana jest grupa jego podopiecznych – średnio 3 osoby (minimum 2 maximum 4)
 2. Opiekun w okresie do 12 miesięcy realizuje świadczenia opiekuńcze według określonych potrzeb osoby starszej oraz według ustalonego harmonogramu.
 3. Analiza potrzeb osoby starszej realizowana jest w oparciu o wywiad z pacjentem oraz jego rodziną oraz ocenę lekarską i pielęgniarską.
 4. Ocena lekarska/ pielęgniarska jest wykonywana w domu pacjenta podczas pierwszej domowej wizyty lekarza spec. geriatry oraz pielęgniarki. W okresie udzielania wsparcia lekarz oraz pielęgniarka monitorują stan zdrowia pacjenta w trakcie jeszcze dodatkowych 2 wizyt (łącznie odbywają się 3 wizyty lekarza i pielęgniarki). Wizyty odbywają się według zaplanowanego harmonogramu. Wizyty te nie mogą być traktowane jako pilna interwencja w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta – w takiej sytuacji pacjent jest zobowiązany do zgłoszenia swojego problemu zdrowotnego pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.
 5. Zakres udzielanych świadczeń opiekuńczych to:
  • pomoc w pielęgnacji ciała (np.: utrzymanie higieny, czesanie, golenie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej),
  • czynności pielęgnacyjne, podawanie leków, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.,
  • pomoc w odżywianiu się (np.: przygotowanie i/lub dostarczanie posiłków oraz produktów żywnościowych na pozostałą część, dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę),
  • pomoc w przemieszczaniu się, zarówno w ramach miejsca zamieszkania jak i na zewnątrz,
  • pomoc w zaopatrzeniu i utrzymaniu gospodarstwa domowego (np.: zakupy, sprzątanie, przynoszenie opału, pranie),
  • czynności organizacyjne ( np.: ustalanie wizyt lekarskich, towarzyszenie w nich, realizacja recept, załatwianie spraw urzędowych, zgłaszanie niezbędnych napraw),
  • ułatwianie kontaktów z otoczeniem ( w tym m.in. z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych).
 6. W okresie świadczenia usługi opiekuńczej pacjent oraz jego rodzina mają możliwość korzystania z porad oraz rozmowy z psychologiem, które odbywają się w sposób planowy (konieczne jest umówienie terminu spotkania/ rozmowy) oraz mogą być zrealizowane drogą telefoniczną lub osobistą w siedzibie Szpitala geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, ul. Morawa 31. Dane kontaktowe do psychologa zostaną podane osobom, które zdecydowały się na udział w projekcie.
 7. W okresie świadczenia usługi opiekuńczej pacjent oraz jego rodzina mają również możliwość korzystania z doradztwa  pracownika wspierającego osoby niesamodzielne w projekcie. Osoba ta będzie dostępny dla pacjentów i rodzin drogą telefoniczną według określonego harmonogramu. Do zadań ww pracownika należy:
 • doradztwo, czyli udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie poruszania się w systemie opieki zdrowotnej oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 • wspieranie w zakresie aktywizacji społecznej poprzez informowanie o możliwościach uczestnictwa w różnych formach aktywizacji,
 • wsparcie w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z pracownikiem socjalnym,
 • towarzyszenie – rozmowy terapeutyczne za pośrednictwem telefonu,
 • organizację wsparcia psychologicznego dla pacjenta poprzez diagnozę potrzeb oraz umawianie konsultacji z psychologiem w ramach projektu

Doskonalenie kompetencji opiekunów

Opiekunowie pracujący w środowisku będą mieli możliwość korzystania z profesjonalnego doradztwa wykwalifikowanego opiekuna medycznego pracującego w Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach, który będzie ich coachem i będzie ich wspierał w doskonaleniu kompetencji opiekuńczych realizowanych w domu pacjenta.

REKRUTACJA TRWA

Rekrutację prowadzi:  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28A/2.

REGULAMIN USŁUG OPIEKUŃCZYCH

170613 Regulamin usług opiekuńczych

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

170613 Zał. formularz zgłoszeniowy

 

 

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

170613 Oświadczenie o danych osob