Oddział Geriatryczny

ZAKOŃCZONY Dzienny Oddział Geriatryczny - oferta wsparcia w okresie trwałości

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp UE program regionalnyProjekt „Dzienny Oddział Geriatryczny” jest realizowany w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17w ramach V Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu - 12 miejsc

 PROJEKT ZAKOŃCZONY
--------------------INFORMACJE ARCHIWALNE--------------------

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób powyżej 65 roku życia, mieszkających w szczególności samotnie, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię.

W ramach Projektu realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją terapii i procesem rehabilitacji w zakresie funkcjonalnym i procesów poznawczych.

 • DOG dysponuje 12-stoma miejscami dziennego pobytu, z możliwością zwiększenia liczby miejsc do 14.
 • Okres udzielania świadczeń w ramach DOG to lipiec 2018- sierpień 2020.
 • Świadczenia DOG są bezpłatne.
 • DOG jest prowadzony przy Szpitalu Geriatrycznym im. J. P. II w Katowicach, ul. Morawa 31.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:

 • są mieszkańcami miast: Katowice lub Sosnowiec, w szczególności w wieku powyżej 65 roku życia,
 • zamierzają skorzystać ze świadczeń projektu po przebytej 1 hospitalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym pierwszeństwo przy przyjęciu do projektu mają osoby, u których hospitalizacja wystąpiła do 3 miesięcy wstecz od daty podpisania deklaracji udziału w projekcie na formularzu zgłoszeniowym; oprócz pobytu stacjonarnego w szpitalu, dopuszcza się również interwencje na izbie przyjęć lub pobyt w szpitalu uzdrowiskowym,
 • ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (skala Barthel 40-65 pkt.),
 • nie są osobami wyłączonymi z Projektu w rozumieniu §1 pkt 8 Regulaminu,
 • spełniają kryterium funkcjonalne możliwości dojścia oraz wejścia/wyjścia z samochodu osobowego realizującego transport z/do DOG,
 • otrzymają skierowanie do DOG wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • mają prawo do świadczeDOG_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_15062020 opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

 

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DOG_Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowyDZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

Osoba, która chce skorzystać z opieki w ramach Dziennego Oddziału Geriatrycznego powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Aktualizacja Regulaminu 15.06.2020

 

 

 

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

a. Formularz zgłoszeniowy. Aktualizacja wzoru formularza 09.07.2019DOG_Zał. nr 2 Skierowanie do DOG>

 

 

Uwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania do DOG oraz oceny według skali Barthel.

b. Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 3 lub  12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.
c. Skierowanie do DOG (oryginał) Aktualizacja wzoruDOG_Zał. nr 3 Skala Barthelv2skierowania  09.07.2019

 

 

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby przy pieczęci i podpisie lekarza kierującego widniała również pieczęć podmiotu leczniczego, w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie. Proszę również zwrócić uwagę, aby data pod kierowaniem nie była wcześniejsza niż data uzyskania oceny według skali Barthel.

d. Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał)

 

 

(Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do DOG wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu. Ze względu na projektowy charakter wsparcia prosimy o wyjaśnienie lekarzowi, że przyjęcie do Dziennego Oddziału Geriatrycznego nie jest wsparciem systemowym tylko formą deinstytucjonalizacji usług medycznych DOG_Zał. nr 4 Oświadczeniafinansowaną ze środków Unii Europejskiej)

e. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej, Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał).

 

 

KROK 3. Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do punktu rejestracji skierowań tj. Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II, Katowice, ul. Morawa 31, Recepcja poradni/ budynZałącznik nr 1 do UPP 3 (aktualny - obowiązuje od 03.09.2018r.) DOGek A, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących (analogicznie do obecnie obowiązującego systemu rejestracji skierowań jak w NFZ)

 

KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu w Dziennym Oddziale Geriatrycznym.
W pierwszym dniu pobytu w DOG uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie wynikające z przepisów RZał nr 5 do Reg DOGODO.

 

 

W związku z istotnym ryzykiem transmisji poziomej wirusa Sars -Cov-2  od 15.06.2020 wdrożone zostały dodatkowe procedury epidemiologiczne - w tym wymagane jest potwierdzenie w formie oświadczenia, że Uczestnik Projektu ma świadomość ryzyka związanego z korzystaniem ze wsparcia w okresie epidemii oraz akceptuje obowiązujące w projekcie procedury epidemiologiczne. 

 

 

 

W ciągu trzech pierwszych dni pobytu w DOG dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, na podstawie której Zespół Terapeutyczny DOG podejmuje decyzję o zasadności pobytu pacjenta w DOG. W przypadku decyzji pozytywnej (pobyt w DOG jest uzasadniony stanem pacjenta) dla pacjenta jest opracowywany indywidualny plan terapeutyczny, według którego pacjent realizuje kolejne dni pobytu w DOG. W przypadku decyzji negatywnej (pobyt w DOG nie jest uzasadniony stanem pacjenta) pacjent uzyskuje informację o zalecanej formie dalszego leczenia/ opieki i nie może kontynuować pobytu w DOG. W przypadku realizacji indywidualnego planu terapeutycznego w DOG jego efektywność jest weryfikowana w cyklu cotygodniowym (wprowadzane są ewentualne korekty planu terapeutycznego). Po 21 dniach roboczych pobytu w DOG pacjent uzyskuje zalecenia dotyczące zalecanej kontynuacji leczenia, rehabilitacji oraz opieki.

KIEROWNIK PROJEKTU

Magdalena Kot - magdalena.kot@emc-sa.pl

Kierownik Projektu Magdalena Kot

661 771 489 (telefon jest czynny w dni robocze, w godz. 8:00 - 15:00) op.katowice@emc-sa.pl