Rehabilitacja

ZAKOŃCZONY - Rehabilitacja chorób przewlekłych układu kostno-mięśniowego i kostnego - projekt trwa do 30.09.2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotypy

Realizacja Programu rehabilitacji chorób przewlekłych układu kostno-mięśniowego i kostnego przez EMC Silesia.

Okres realizacji projektu: 2020-01-02 - 2023-09-30

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 450 pacjentów.

DLA KOGO WSPARCIE?

 

PACJENCI - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacji tj.:

 • kobiety  w wieku 50-59 lat lub mężczyźni w wieku 50-64 lata,
 • pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie, wg ICD-10:
  •  M15 Zwyrodnienie wielostawowe
  • M16 Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]
  • M17 Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]
  • M18 Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
  • M19 Inne zwyrodnienia stawów
  • M47 Spondyloza
  • M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
  • M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
  • M54 Bóle grzbietu
 • osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, (Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym))
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego.

 

Kryteria wyłączenia do udziału w projekcie:

 • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w programie);
 • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (na podstawie oświadczenie pacjenta).

 

PRZEBIEG REALIZACJI REHABILITACJI

 1.  Skierowanie na rehabilitację – wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący leczenie – potwierdzenie diagnozy w zakresie jednostki chorobowej wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami.
 3. Wizyta lekarska kwalifikacyjna przeprowadzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji leczniczej, obejmująca:
  1. ocenę stanu klinicznego pacjenta, w tym na podstawie kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
  2. wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących,
  3. ocenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej),
  4. stwierdzenie braku przeciwskazań do zajęć ruchowych realizowanych w ramach programu,
  5. wydanie zaleceń lekarskich na piśmie oraz wydanie na piśmie informacji o stanie zdrowia pacjenta z zaleceniem przekazania lekarzowi POZ i/lub lekarzowi specjaliście w dziedzinie pulmonologii, z którego świadczeń korzysta pacjent     
 4. Pierwsza porada fizjoterapeutyczna obejmująca:
  1. wywiad z pacjentem, przeprowadzenie kwestionariuszy oceny zdrowia, pomiary antropometryczne,  
  2. ustalenie i omówienie indywidualnego planu rehabilitacji.
 5. Działania edukacyjne w zakresie
  1. edukacji zdrowotnej,
  2. edukacji żywieniowej,
  3.  psychoedukacji
 6. Sesje fizjoterapii będą trwały przez okres 6-8 tyg., 2 razy w tygodniu (15 sesji po 2-5 procedury). W ramach indywidualnego planu rehabilitacji mogą odbywać się również porady dietetyczne oraz psychologiczne.
 7. Wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji.
 8. Druga porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji.
 9. Kontrolna wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji. 

REKTURACJA

Osoba, która chce skorzystać z udziału w Projekcie, powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 REH_KOSCI_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

REH_KOSCI_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_122022

 

REH_KOSCI_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_062023

 

 

informator rehab kosci i miesnie

 

 

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty: 

a. Deklarację uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy)

Z02_REH_KOSCI_Deklaracja uczestnictwa_PACJENT

 

 

Uwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania na rehabilitację.

b. Skierownie na rehaiblitację (oryginał)

Z04_REH_KOSCI_SKIEROWANIE

 

 

c. Zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał)

Z05_REH_KOSCI_ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 

 

d. Oświadczenie epidemiologiczne

Z06_REH_KOSCI_EPI

 

 

e. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie RODO

Z07_REH_KOSCI_OSWIADCZENIE RODO

 

 

KROK 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala lub poradni specjalistycznych/POZ) lub elektronicznej (skany podpisanych dokumentów; dokumenty podpisane podpisem elektronicznym) wysłane na adres op.katowice@emc-sa.pl w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną/kurierską na adres ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, z dopiskiem „Rehabilitacja Kości i Stawy”.

 KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia korzystania ze świadczeń w ramach Projektu.

 

UWAGA KADRA MEDYCZNA!

w ramach projektu przewidziane jest również szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji
prowadzący: dr hab. n. med. Jacek Durmała
termin:
część 1 - 25.V.2021 godz. 17.00 - 20.00
część 2 - 26.V.2021 godz. 17.00 - 20.00
grupa max 15 osób
Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej Clickmeeting.

 

informator SZKOLENIE rehab kosci i miesnie 

 

 Z01_REH_KOSCI_Deklaracja uczestnictwa_KADRA MED

 

Z05_REH_KOSCI_ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Z07_REH_KOSCI_OSWIADCZENIE RODO

 

KONTAKT

EMC Silesia sp. z o.o. - Centrum Fizjoterapii tel. + 48 256 81 49 (-> wew. Przychodnia -> wew. Rehabilitacja) 

Informacji dot. udziału w projekcie udziela Pani Barbara Wolińska
tel. 661300275; e-mail: barbara.wolinska@emc-sa.pl 

 

Cele projektu:

Projekt stanowi realizację Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2023 (RPH). Cel główny projektu jest spójny z celem głównym RPH i jest nim przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, co najmniej 450 mieszkańcom województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego. 

Planowane efekty projektu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 234
Wartość docelowa - M 216
Ogółem wartość docelowa 450

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]
Wartość docelowa - K 242
Wartość docelowa - M 223
Ogółem wartość docelowa 465

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla ka dry medycznej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 8
Wartość docelowa - M 7
Ogółem wartość docelowa 15

Liczba osób uczestniczących w badaniu lekarskim kwalifikującym do Programu [ osoby ]
Wartość docelowa - K 234
Wartość docelowa - M 216
Ogółem wartość docelowa 450

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 234
Wartość docelowa - M 216
Ogółem wartość docelowa 450

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 234
Wartość docelowa - M 216
Ogółem wartość docelowa 450

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji żywieniowej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 234
Wartość docelowa - M 216
Ogółem wartość docelowa 450

Liczba osób uczestniczących w zajęciach psychoedukacji [ osoby ]
Wartość docelowa - K 234
Wartość docelowa - M 216
Ogółem wartość docelowa 450

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ]

Wartość docelowa - K 140
Wartość docelowa - M 130
Ogółem wartość docelowa 270

Wartość całkowita 793 147,50

Dofinansowanie - wkład UE 674 175,37

Dofinansowanie całkowite  697 969,80

 

 1208-180209-efs-plakat-poziom-do-uzupelnienia-kosci_popr