Rehabilitacja w szpitalu

ZAKOŃCZONY - Nie daj się na mecie! - oferta wsparcia w okresie trwałości projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp UE program regionalny

PROJEKT ZAKOŃCZONY

--------------------INFORMACJE ARCHIWALNE--------------------

Projekt „Nie daj się na mecie! - dzienne pobyty aktywizacyjne dla osób niesamodzielnych, zagrożonych utratą zatrudnienia ze względu na stan zdrowia w wieku senioralnym, przedemerytalnym, wczesnoemerytalnym.”

 

METRYKA PROJEKTU


„Nie daj się na mecie! - dzienne pobyty aktywizacyjne dla osób niesamodzielnych, zagrożonych utratą zatrudnienia ze względu na stan zdrowia w wieku senioralnym, przedemerytalnym, wczesnoemerytalnym” – to forma deinstytucjonalizacji opieki nad osobami po 60 roku życia (K 60-75 r.ż., M 60 - 75 r.ż.)., będących zawodowo aktywnych (pracujący na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, bądź będących zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych na podstawie umowy wolontariatu), które w okresie do roku przed rozpoczęciem udziału w projekcie doznały incydentu zdrowotnego, lub stwierdza się u nich choroby przewlekłe, zagrażające utratą dobrego stanu zdrowia, niosące ryzyko utraty pracy/ funkcji społecznej ze względu na zły stan zdrowia. Projekt przewiduje realizację usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego, rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji neuropsychologicznej w oparciu o indywidualny plan diagnostyczno-terapeutyczny w formie długoterminowych pobytów dziennych. Interwencja ma charakter profilaktyki aktywnego starzenia się.

Projekt realizowany w ramach konkursu nrWND-RPSL.09.02.01-24-03CF/17-001, w ramach V Osi priorytetowej osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

ZAKRES WSPARCIA


W ramach Projektu BEZPŁATNIE realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją terapii i procesem rehabilitacji w zakresie funkcjonalnym i  procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Projektu należą:
1. diagnostyka – badania i konsultacje specjalistyczne;
2. rehabilitacja ruchowa;
3. rehabilitacja neuropsychologiczna - stymulacja procesów poznawczych;
4. terapia zajęciowa;
5. wsparcie dietetyczne;
6. wsparcie logopedyczne;
7. opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta z zakresu samoopieki i samopielęgnacji;
8. promocja i profilaktyka zdrowotna w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się (uświadomienie indywidualnego tempa starzenia się i konsekwencji z tego płynących).

Uczestnik projektu ma prawo do korzystania z wszystkich powyższych form świadczeń zgodnie z indywidualnym planem terapii ustalanym na podstawie kwalifikacji medycznej do udziału w projekcie. Obligatoryjny okres korzystania ze świadczeń w ramach Projektu wynosi 2 miesiące tj. 44 dni robocze w wymiarze 4 godzin dzienne od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 7.25 do 18.00. W czasie dziennego pobytu Uczestnik ma zapewniony posiłek regeneracyjny. Organizator pokrywa koszt biletu komunikacji miejskiej w okresie uczestnictwa w Projekcie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?


Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
a. są mieszkańcami miasta Katowice lub Sosnowiec, w wieku 60-75 lat
b. są aktywni zawodowo/społecznie (pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub są zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych na podstawie umowy wolontariatu
c. są w grupie ryzyka wykluczenia społecznego ze względu na wiek i stan zdrowia,
d. zamierzają skorzystać z świadczeń ze względu na długoterminowe leczenie specjalistyczne np. choroba lub bezpośrednio po przebytej hospitalizacji (do 12 m-cy przed przystąpień do Projektu) i wymagają wzmożonej opieki, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz realizacją zaleceń medycznych w przebiegu leczenia, działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
e. ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej wg skali Barthel: pow. 65 punktów oraz oceny stanu psychicznego),
f. nie są wyłączeni z możliwości z otrzymania wsparcia w ramach Projektu (wyłączenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej -oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia),
g. mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia / dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja  w systemie EWUŚ)

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 154  Uczestników Projektu (Mężczyźni 63 osoby – Kobiety 91 osób). Równocześnie ze wsparcia w ramach projektu może korzystać 14 osób.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

KROK 1 Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: UWAGA! AKTUALIZACJA REGULAMINU  08.01.2019

01_NaMecie_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa v3 08012019

 

 

 KROK 2 Skompletuj wymagane dokumenty:

a. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją udziału w Projekcie oraz spełniania kryteriów udziału w Projekcie.

Na-mecie-zal-1-fornularz-zgloszeniowy

 

 

b. Zaświadczenie o zatrudnieniu/ zaangażowaniu/wolontariacie, aktywności społecznej.

Na-mecie-zal-4-wzor-zaswiadczenia

 

 

c. Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej wpływającej na ograniczenie samodzielności LUB Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

d. Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał; powyżej 65 pkt.).

Na-mecie-zal-2-ocena-swiadczeniobiorcy-wg-skali-barthel

 

 

e. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Projektu. oraz  Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał).

Na-mecie-zal-3-oswiadczenia

 

 

KROK 3 Zarejestruj dokumenty
Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej, w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala/przychodni) w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących. Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną/ kurierską – na adres ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, z dopiskiem „Rekrutacja Projekt - Nie daj się na  mecie!”. Dokumenty przekazane drogą elektroniczną (skany) nie będą mogły być zarejestrowane
KROK 4 Oczekuj na termin rozpoczęcia udziału w projekcie
Koordynator wsparcia skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów przystąpienia do Projektu.

W momencie przystąpienia do udziału w projekcie zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia dot. RODO

Załącznik nr 1 do UPP 3 (aktualny - obowiązuje od 03.09.2018r.) NA MECIE

 

CO OFERUJEMY W ZAKRESIE REHABILITACJI?

 

REHABILITACJA RUCHOWA

Rehabilitacji ruchowa zorientowana jest na poprawę szeroko rozumianej sprawności codziennego funkcjonowania, samodzielności życiowej i jakości życia. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego (2003r.) w przedziale wiekowym  60-69 , aż 38,8% osób deklarowało niepełnosprawność. Warto zaznaczyć, że rehabilitacja dla tych osób powinna stanowić nieodzowny element codziennego życia, który pozwoli zachować samodzielność i niezależność na dalsze lata. Oferujemy treningi zdrowotne dostosowane do możliwości i potrzeb osób w wieku 60+. Doświadczenie kadry fizjoterapeutów w pracy z osobami w wieku senioralnym gwarantują, że podtrzymywanie, lub przywracanie formy będzie aktywnie spędzonym czasem. Treningi zdrowotne prowadzimy z  wykorzystaniem najnowocześniejszych sprzętów rehabilitacyjnych: np. Jupiter – urządzenie umożliwiające kompleksową rehabilitację stawu kolanowego w otwartym łańcuchu kinematycznym. Możliwość wykonywania ćwiczeń dynamicznych,  izometrycznych i poprawę zakresu ruchomości.   Proponowany w przypadku rehabilitacji pooperacyjnej i pourazowej stawów kolanowych oraz w treningu nakierowanym na wzmocnienie wytrzymałości i siły mięśniowej. Stół Platinium  –  umożliwia trakcję kręgosłupa szyjnego oraz lędźwiowego z jednoczesną trójpłaszczyznową korekcją ustawienia leżyska. Zabiegi z wykorzystaniem stołu trakcyjnego wskazane są w przypadku: przepukliny jądra miażdżystego, zwyrodnienia krążka, hypomobilności stawów kręgosłupa, zwiększonego napięcia mięśniowego oraz sztywności tkanek miękkich. Platforma stabilometryczna ALFA – pozwala ocenić i trenować równowagę i czucie głębokie poprzez stymulację układu nerwowego i układu ruchu.  Platforma świetnie sprawdza się w treningu osób z chorobą Parkinsona, po urazach głowy, amputacjach, udarach,  skręceniach stawów skokowych i kolanowych. Functional Trainer (FT) to urządzenie do treningu całego ciała zawierające dwa regulowane ramiona, które w zależności od treningu przyjmują dolną lub górną pozycję. To co wyróżnia nas na tle bogatej konkurencji usług rehabilitacyjnych to to, że większość naszego sprzętu wyposażona jest w biofeedback, dzięki czemu możemy na każdym etapie ćwiczenia reedukować wzorce ruchu. Forma, rodzaj, czas ćwiczeń i obciążenie treningowe  dobierane są indywidualnie, zgodnie z zasadą , że każdy może i powinien ćwiczyć!

   
REHABILITACJA POZNAWCZA


Rehabilitacja neuropsychologiczna to uznana i skuteczna niefarmakologiczna metoda wspomagania leczenia otępień i zaburzeń poznawczych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu. W przypadku osób 60+ zalecana jest szczególnie tym ze zdiagnozowanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub łagodnym otępieniem, ale również osobom, których funkcje poznawcze mieszczą się w normie. Badania pokazują, że do czynników chroniących przed chorobami neurodegeneracyjnymi, m.in. chorobą Alzheimera można zaliczyć właśnie utrzymywanie możliwie wysokiej aktywności intelektualnej. Można to robić poprzez wykonywanie specyficznych ćwiczeń zwiększających sprawność funkcji poznawczych. Mózg nawet w późniejszym wieku reaguje na aktywność intelektualną, co najmniej na poziomie neuroprzekaźnictwa, przepływu krwi, a być może także zdolności do tworzenia nowych komórek nerwowych. Znaczenie mogą mieć zwłaszcza te aktywności, które u danej osoby mają charakter nowości i wymagają uczenia się. W zależności od stopnia nasilenia problemów, zaleca się stosowanie samej rehabilitacji neuropsychologicznej lub łączenie jej z farmakoterapią.  W zakresie rehabilitacji oferowane są ćwiczenia funkcji poznawczych, m.in. pamięci krótkotrwałej, uwagi dowolnej, funkcji wykonawczych, pamięci wzrokowej, pamięci semantycznej.  Terapia neuropsychologiczna prowadzona jest z wykorzystaniem specjalnych programów komputerowych oraz opracowanych zeszytów ćwiczeń. Dobór zestawu ćwiczeń dokonywany jest w oparciu o diagnozę neuropsychologiczną i pozostaje dopasowany do potrzeb oraz celów pacjenta.  Czas ćwiczeń również jest kwestią indywidualną i waha się od 30 do 45 minut. W przypadku rehabilitacji neuropsychologicznej ważna jest powtarzalność i regularność ćwiczeń.

Dowiedz się więcej!

Zobacz również o bezpłatnej rehabilitacji w programie: TVP3 Bilans Zdrowia