Lekarz i pacjent

ZAKOŃCZONY - Regionalny program rehabilitacji oddechowej - projekt trwa do 31.08.2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotypy

Realizacja regionalnego programu rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022 przez EMC Silesia.

Rekrutacja zakończona.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 31.08.2023

Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 95 pacjentów oraz 95 członków rodzin pacjentów.

Wartość całkowita 252 150,00 zł
Dofinansowanie UE 214 327,50 zł

 DLA KOGO WSPARCIE?

PACJENCI - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacji tj.:

 • kobiety  w wieku 50-59 lat lub mężczyźni w wieku 50-64 lata,
 • osoby z jedną z wymienionych chorób układu oddechowego wg ICD 10:
  • J44 - Inna przewlekła zaporowa choroba płuc
  • J45 - Dychawica oskrzelowa
  • J46 - Stan astmatyczny
 • osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, (Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym))
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego. 

Kryteria wyłączenia do udziału w projekcie:

 • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pulmonologii oraz rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w programie);
 • pacjenci w domowej tlenoterapii (są niewydolni oddechowo, tym samym nie rokują powrotu do aktywności zawodowej);
 • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (na podstawie oświadczenie pacjenta). 

CZŁONKOWIE RODZINY - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które pozostają członkiem rodziny pacjenta zakwalifikowanego do udziału w projekcie.

 PRZEBIEG REALIZACJI REHABILITACJI

 1. Skierowanie na rehabilitację – wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący leczenie – potwierdzenie diagnozy w zakresie jednostki chorobowej (J44, J45, J46) wraz z wynikiem ostatniej spirometrii oraz wynikiem MRC oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do rehabilitacji.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami.
 3. Wizyta lekarska kwalifikacyjna przeprowadzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie pulmonologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji leczniczej, obejmująca:
  1. ocenę stanu klinicznego pacjenta, w tym na podstawie kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków,·       
  2. przeprowadzenie oceny wg skali MRC do oceny nasilenia duszności,
  3.  test 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga (do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowani ci uczestnicy, u których dystans w teście 6 minutowego marszu będzie znajdował się w przedziale 400 do 700 metrów)
  4. wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących,
  5. ocenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej),
  6.  stwierdzenie braku przeciwskazań do zajęć ruchowych realizowanych w ramach programu,
  7. wydanie zaleceń lekarskich na piśmie oraz wydanie na piśmie informacji o stanie zdrowia pacjenta z zaleceniem przekazania lekarzowi POZ i/lub lekarzowi specjaliście w dziedzinie pulmonologii, z którego świadczeń korzysta pacjent
 4. Porada realizowana przez pielęgniarkę lub fizjoterapeutę obejmująca:
  1. wywiad z pacjentem, przeprowadzenie kwestionariuszy oceny zdrowia, pomiary antropometryczne,  
  2. ustalenie i omówienie indywidualnego planu rehabilitacji.
 5.  Kompleksowa rehabilitacja
  1. Sesje fizjoterapii będą trwały przez okres 6 tyg., 2 razy w tygodniu (12 sesji po min. 3 procedury), dodatkowo instruktaż  dodatkowych ćwiczeń w domu (zalecane minimum dwie dodatkowe sesje ćwiczeń).
  2. Porady dietetyczne 
  3. Porady psychologiczne 
 6. Działania edukacyjne w zakresie :
  1.  edukacji zdrowotnej, przy udziale chętnych członków rodziny pacjenta,
  2.  edukacji żywieniowej,
  3.  psychoedukacji
 7. Kontrolna wizyta lekarska po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 

Grupa wsparcia dla palaczy

W ramach programu zaplanowano utworzenie grupy wsparcia dla palaczy, w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia, technik motywacji, wsparcia grupy.

 

REKTURACJA

Osoba, która chce skorzystać z udziału w Projekcie, powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 REH_ODDECH_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

informator rehab oddech_15042021 

 

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty: 

a. Deklarację uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy)

Z02_REH_ODDECH_Deklaracja uczestnictwa_PACJENT

 

 

Uwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania na rehabilitację.

Warunkiem udziału w projekcie jest współudział członka rodziny, który również musi złożyć formularz zgłoszeniowy. Aktywność członka rodziny polega wyłącznie na udziale w zajęciach edukacyjnych.

Z03_REH_ODDECH_Deklaracja uczestnictwa_CZŁONEK RODZINY

 

 

b. Skierownie na rehaiblitację (oryginał)

Z04_REH_ODDECH_SKIEROWANIE

 

 

c. Zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał)

Z05_REH_ODDECH_ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 

 

d. Oświadczenie epidemiologiczne

Z06_REH_ODDECH_EPI

 

 

e. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie RODO

Z07_REH_ODDECH_OSWIADCZENIE RODO

 

 

KROK 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala lub poradni specjalistycznych/POZ) lub elektronicznej (skany podpisanych dokumentów; dokumenty podpisane podpisem elektronicznym) wysłane na adres op.katowice@emc-sa.pl w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną/kurierską na adres ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, z dopiskiem „Rehabilitacja Oddechowa”.

 KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia korzystania ze świadczeń w ramach Projektu.

 

UWAGA KADRA MEDYCZNA!

w ramach projektu przewidziane jest również szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji

prowadzący: dr hab. n. med. Jacek Durmała

termin:

część 1 - 27.IV.2021 godz. 17.00 - 20.00;

część 2 - 28.IV.2021 godz. 17.00 - 20.00

grupa max 30 osób

Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej Clickmeeting.

informator SZKOLENIE rehabilitacja układu oddechowego

 

 

Z01_REH_ODDECH_Deklaracja uczestnictwa_KADRA MED

 

 

Z05_REH_ODDECH_ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 

 

Z07_REH_ODDECH_OSWIADCZENIE RODO

 

 

 

KONTAKT

 EMC Silesia sp. z o.o. - Centrum Fizjoterapii tel. + 48 256 81 49 (-> wew. Przychodnia -> wew. Rehabilitacja) 

Informacji dot. udziału w projekcie udziela Pani Barbara Wolińska
tel. 661300275; e-mail: barbara.wolinska@emc-sa.pl

 

Cele projektu:

Projekt stanowi realizację Regionalnego programu rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022 (RPRO). Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu oddechowego oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 95 mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022.

Planowane efekty projektu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]
Wartość docelowa - K 128
Wartość docelowa - M 92
Ogółem wartość docelowa 220

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 80
Wartość docelowa - M 70
Ogółem wartość docelowa 150

Liczba osób uczestniczących w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu [ osoby ]
Wartość docelowa - K 128
Wartość docelowa - M 92
Ogółem wartość docelowa 220

Liczba osób uczestniczących w zajęciach z zakresu psychoedukacji [ osoby ]
Wartość docelowa - K 54
Wartość docelowa - M 41
Ogółem wartość docelowa 95

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 26
Wartość docelowa - M 4
Ogółem wartość docelowa 30

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 54
Wartość docelowa - M 41
Ogółem wartość docelowa 95

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 54
Wartość docelowa - M 41
Ogółem wartość docelowa 95

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji żywieniowej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 54
Wartość docelowa - M 41
Ogółem wartość docelowa 95

Liczba członków rodzin pacjentów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 49
Wartość docelowa - M 46
Ogółem wartość docelowa 95

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla palaczy [ osoby ]
Wartość docelowa - K 13
Wartość docelowa - M 12
Ogółem wartość docelowa 25