Rehabilitacja

ZAKOŃCZONY - Rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia - projekt trwa do 31.08.2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotypy

Realizacja Regionalnego Programu Rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia przez EMC Silesia.

 Numer projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-02FA/19-005
Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie 2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
Tytuł projektu Realizacja Regionalnego Programu Rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia przez EMC Silesia
Termin realizacji 2020-01-01 - 2023-08-31
Wartość całkowita 1 002 018,75 zł
Dofinansowanie 881 776,50 zł
Dofinansowanie UE 851 715,93

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 - 2023-08-31

Rekrutacja zakończona.

Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 150 pacjentów oraz 150 członków rodzin pacjentów.

DLA KOGO WSPARCIE?

PACJENCI - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacji tj.:

 • kobiety  w wieku 40-59 lat lub mężczyźni w wieku 40-64 lata,
 • pacjenci z rozpoznaniem choroby układu krążenia w wywiadzie lub osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności serca (w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do projektu), wg ICD-10:
  • I20 - Choroba niedokrwienna serca
  • I21 - Ostry zawał mięśnia sercowego
  • I24 - Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
  • I25 - Przewlekła choroba niedokrwienna serca
  • I50 - Niewydolność serca
 • osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, (Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym))
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego. 

Kryteria wyłączenia do udziału w projekcie:

 • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w programie);
 • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (na podstawie oświadczenie pacjenta). 

CZŁONKOWIE RODZIN - pozostawanie członkiem rodziny pacjenta zakwalifikowanego do udziału w projekcie.

 

PRZEBIEG REALIZACJI REHABILITACJI

 1. Skierowanie na rehabilitację – wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący leczenie – potwierdzenie diagnozy w zakresie jednostki chorobowej wg ICD-10: I20, I21, I24, I25, I50 lub potwierdzenie hospitalizacji.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami.
 3. Wizyta lekarska kwalifikacyjna przeprowadzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji leczniczej lub kardiologii, obejmująca:
  1. ocenę stanu klinicznego pacjenta, w tym na podstawie kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
  2. badanie ECHO,  badanie EKG, test 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga (Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowani ci uczestnicy, u których dystans w teście 6 minutowego marszu będzie znajdował się poniżej 600 metrów.)
  3. wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących,
  4. cenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej),
  5. stwierdzenie braku przeciwskazań do zajęć ruchowych realizowanych w ramach programu,
  6. wydanie zaleceń lekarskich na piśmie oraz wydanie na piśmie informacji o stanie zdrowia pacjenta z zaleceniem przekazania lekarzowi POZ i/lub lekarzowi specjaliście w dziedzinie kardiologii, z którego świadczeń korzysta pacjent
 4. Porada fizjoterapeutyczna obejmująca:
  1. wywiad z pacjentem, przeprowadzenie kwestionariuszy oceny zdrowia, pomiary antropometryczne,  
  2. ustalenie i omówienie indywidualnego planu rehabilitacji.
 5. Kompleksowa rehabilitacja    
  1. Sesje fizjoterapii będą trwały przez okres 8 tyg., 2 razy w tygodniu (16 sesji po min. 3 procedury), dodatkowo instruktaż  dodatkowych ćwiczeń w domu (zalecane minimum dwie dodatkowe sesje ćwiczeń).
  2. Porady dietetyczne
  3. Porady psychologiczne 
 6. Rehabilitacja domowa - Rehabilitacja domowa trwająca 10 tyg. i oparta o przygotowanie i wydanie indywidualnych instrukcji dotyczących częstości i zakresu ćwiczeń domowych.
 7. Działania edukacyjne w zakresie:
  1.  edukacji zdrowotnej, przy udziale członków rodziny pacjenta
  2.  edukacji żywieniowej,
  3. psychoedukacji
 8. Kontrolna wizyta lekarska po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji 

 

Grupa wsparcia dla palaczy oraz dla osób z nadwagą/otyłością

W ramach programu zaplanowano utworzenie grupy wsparcia dla palaczy, która będzie obejmowała 3 spotkania 45-minutowe w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia, technik motywacji, wsparcia grupy oraz grupy wsparcia dla osób z nadwagą/otyłością w zakresie korzyści wynikających z redukcji masy ciała, technik motywacji, wsparcia grupy.

 

REKRTURACJA

Osoba, która chce skorzystać z udziału w Projekcie, powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

REH_KRAZENIE_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

 

informator rehab krazenie 

 

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty: 

a. Deklarację uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy)

Z02_REH_KRAZENIE_Deklaracja uczestnictwa_PACJENT

 

 

Z03_REH_KRAZENIE_Deklaracja uczestnictwa_CZŁONEK RODZINYUwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania na rehabilitację. Warunkiem udziału w projekcie jest współudział członka rodziny, który również musi złożyć formularz zgłoszeniowy. Aktywność członka rodziny polega wyłącznie na udziale w zajęciach edukacyjnych.

b. Skierownie na rehaiblitację (oryginał)

0307-z04-reh-krazenie-skierowanie-poprawne

 

 

c. Zaświadczenie o zatrudnieniu  (oryginał)

Z05_REH_KRAZENIE_ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIUd. Oświadczenie epidemiologiczne

Z06_REH_KRAZENIE_EPI

 

 

e. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie RODO

Z07_REH_KRAZENIE_OSWIADCZENIE RODO

 

 

KROK 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala lub poradni specjalistycznych/POZ) lub elektronicznej (skany podpisanych dokumentów; dokumenty podpisane podpisem elektronicznym) wysłane na adres op.katowice@emc-sa.pl w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną/kurierską na adres ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, z dopiskiem „Rehabilitacja Krążeniowa”.

 KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia korzystania ze świadczeń w ramach Projektu.

 

ZADANIE ZAKOŃCZONE
w ramach projektu przewidziane jest również szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji

prowadzący: dr hab. n. med. Jacek Durmała
termin:
cz.1 - 11.V.2021  godz. 17.00 - 20.00 
cz.2 - 12.V.2021  godz. 17.00 - 20.00 

grupa max 30 osób

Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej Clickmeeting.

informator SZKOLENIE reh krazeniowa

 

Z01_REH_KRAZENIE_Deklaracja uczestnictwa_KADRA MED

 

 

 Z05_REH_KRAZENIE_ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Z07_REH_KRAZENIE_OSWIADCZENIE RODO

 

KONTAKT

EMC Silesia sp. z o.o. - Centrum Fizjoterapii tel. + 48 256 81 49 (-> wew. Przychodnia -> wew. Rehabilitacja) 

Informacji dot. udziału w projekcie udziela Pani Barbara Wolińska
tel. 661300275; e-mail: barbara.wolinska@emc-sa.pl 

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 300 mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 40 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, będącym uczestnikami kompleksowych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach wdrożenia Regionalnego program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022 (RPRCHUK)

Planowane efekty projektu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]
Wartość docelowa - K 320
Wartość docelowa - M 295
Ogółem wartość docelowa 615

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 164
Wartość docelowa - M 151
Ogółem wartość docelowa 315

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 8
Wartość docelowa - M 7
Ogółem wartość docelowa 15

Liczba osób uczestniczących w badaniu lekarskim kwalifikującym do Programu [ osoby ]
Wartość docelowa - K 172
Wartość docelowa - M 158
Ogółem wartość docelowa 330

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji żywieniowej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach psychoedukacji [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba członków rodzin pacjentów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla palaczy [ osoby ]
Wartość docelowa - K 41
Wartość docelowa - M 37
Ogółem wartość docelowa 78

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla osób z nadwagą/otyłością [ osoby ]
Wartość docelowa - K 81
Wartość docelowa - M 75
Ogółem wartość docelowa 156

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ]
Ogółem wartość docelowa 120
Wartość docelowa - Kobiety 62
Wartość docelowa - Mężczyźni 58

 

  PLAKAT informacyjny krazenie