Oddział Geriatryczny

ZAKOŃCZONY - Dzienny Oddział Geriatryczny - II edycja - projekt w okresie trwałości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotypy

Projekt jest w okresie trwałości od 1.07.2023r.

EMC Silesia sp. z o.o. pozostaje w gotowości do realizacji usług o zbliżonym zakresie do zakresu projektu w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez osoby zainteresowane. Skorzystanie ze wsparcia jest odpłatne, jednak w wartości wyłącznie pokrycia kosztów wsparcia - tj. bez marży zysku.

Oferujemy 29 miejsc udzielania wsparcia, w tym :

  • 12 miejsc pobytu dziennego
  • 12 miejsc rehabilitacji geriatrycznej
  • 5 pracowników dostępnych całodobowo w celu udzielania wsparcia teleopieki

Koszt udziału przypadający na 1 uczestnika w projekcie wynosił 8 845,47 zł. Koszt skorzystania ze wsparcia będzie kalkulowany adekwatnie do zakresu oczekiwanego wsparcia oraz ilości osób, zgłaszających zapotrzebowanie w danym okresie.

W razie zainteresowania prosimy o kontakat z Panią Ewą Karkosz  tel. kom. 538 891 502 | e-mail: ewa.karszko@emc-sa.pl

lub z call center placówki: tel. 032 256 81 49

 

 PROJEKT ZAKOŃCZONY
--------------------INFORMACJE ARCHIWALNE--------------------

Numer projektu:  RPSL.09.02.06-24-062A/19
Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne
Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
Tytuł projektu Dzienny Oddział Geriatryczny - druga edycja.
Termin realizacji 2020-09-01 - 2023-06-30
Wartość całkowita 2 972 079,31 zł
Dofinansowanie 2 764 033,75 zł
Dofinansowanie UE 2 526 267,41  zł

Rekrutacja zakończona.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie Dziennego Oddziału Geriatrycznego (DOG) z 12 m-scami dziennego pobytu +1 stanowisko teleopieki oraz 12 m-scami dziennej rehabilitacji geriatrycznej o czasie trwania do 2m-cy. Do DOG będą mogły być skierowane osoby pow. 65 r.ż., z terenu m.Katowice oraz Sosnowiec, które w ostatnim roku przebywały w szpitalu min. 1 raz (pobyty dzienne) lub u których występuję duże ryzyko upadku (dzienna rehabilitacja geriatryczna), oraz które otrzymają skierowanie od lek. ubezp. zdrowotnego w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności wielkich zespołów geriatrycznych oraz zmodyfikowania dotychczasowej terapii a także zaproponowania terapii w środowisku domowym. Celem pobytu w DOG jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych hospitalizacji oraz wystąpienia upadku. Lekarz kierujący do DOG podejmuje zobowiązanie przyjęcia i stosowania zaleceń definiowanych przez z.terapeutyczny DOG. DOG realizuje założenia deinstytucjonalizacji op.med. dla os.starszych

Cel projektu:

Celem proj. jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób powyżej 65 r.ż. mieszkających, w szczególności samotnie, na terenie m.Katowice oraz Sosnowiec, którzy są zagrożeni wykluczeniem społ. ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię. Stan zdrowia osób starszych charakteryzuje wielochorobowość, niejednoznaczność przyczyn problemów zdrowotnych i duża częstość korzystania z leczenia szpitalnego, która wprowadza starszych pcj w spiralę nawarstwiających się problemów zdrow. i społ. Zapobieganie hospitalizacjom wiąże się ze szczegółową diagnostyką obecnych zespołów geriatrycznych, profilaktyką zdrowego starzenia oraz edu. prozdrowotną. Możliwość okresowego korzystania z rehab. (ruchowej i/lub poznawczej) oraz weryfikacji dotychczasowego planu leczenia (w tym farmakoterapii) pozwala na utrwalenie posiadanych zasobów funkcjonalnych, które odpowiadają za zachowanie samodzielności i niezależności os. starszych (ograniczenie potrzeb opiek. osób trzecich i opieki instytucjonalnej)

 

Planowane efekty projektu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 201
Wartość docelowa - M 135
Ogółem wartość docelowa 336

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 29

 

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO?

Osoba, która chce skorzystać z opieki w ramach Dziennego Oddziału Geriatrycznego powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Aktualizacja Regulaminu 14.01.2021

DOG II_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

 

DOG II_Informator

 

 

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

a. Formularz zgłoszeniowy 

DOG II_Zal nr 1 Formularz zgłoszeniowy

 

 

Uwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania do DOG oraz oceny według skali Barthel.

b. Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu - dotyczy wyłącznie pobytów dziennych.


c. Skierowanie do DOG (oryginał) 

DOG II_Zał. nr 2 Skierowanie do DOG

 

 

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby przy pieczęci i podpisie lekarza kierującego widniała również pieczęć podmiotu leczniczego, w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie. Proszę również zwrócić uwagę, aby data pod skierowaniem nie była wcześniejsza niż data uzyskania oceny według skali Barthel.

d. Ocena świadczeniobiorcy według Barthel (oryginał)

DOG II_Zał. nr 3 Skala Barthelv2

 

 

(Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do DOG wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz AOS lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu. Ze względu na projektowy charakter wsparcia prosimy o wyjaśnienie lekarzowi, że przyjęcie do Dziennego Oddziału Geriatrycznego nie jest wsparciem systemowym tylko formą deinstytucjonalizacji usług medycznych finansowaną ze środków Unii Europejskiej)

e. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Oddziału Geriatrycznego, Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał)

 DOG II_Zał. nr 4 Oświadczenia

 

KROK 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne  należy składać w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala lub poradni specjalistycznych/POZ) lub
elektronicznej (skany podpisanych dokumentów; dokumenty podpisane podpisem elektronicznym) wysłane na adres dog@emc-sa.pl w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną/kurierską na adres ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, z dopiskiem „DOG II”.

 KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu w Dziennym Oddziale Geriatrycznym.

W pierwszym dniu pobytu w DOG uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie wynikające z przepisów RODO.

DOG II_Oświadczenie o przetwarzaniu danych

 

 

W związku z istotnym ryzykiem transmisji poziomej wirusa Sars -Cov-2 w Projekcie obowiązują dodatkowe procedury epidemiologiczne - w tym wymagane jest potwierdzenie w formie oświadczenia, że Uczestnik Projektu ma świadomość ryzyka związanego z korzystaniem ze wsparcia w okresie epidemii oraz akceptuje obowiązujące w projekcie procedury epidemiologiczne.

Zał nr 5 do Reg DOG II

 

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Magdalena Kot 

tel.: 661 771 489

e-mail:  magdalena.kot@emc-sa.pl

DOG II plakat

 

 

DOG II plakat POZIOM