O szpitalu

Szpital w Katowicach, jest pierwszym specjalistycznym szpitalem geriatrycznym w Polsce. Ma największe, sześćdziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu osób starszych. 

Ludzie 

Opiekę medyczną w Szpitalu Geriatrycznym realizują specjaliści, którzy w wyborze profesji starość traktują jako wyzwanie i fascynujący okres życia każdego człowieka. Jak najdłuższe utrzymywanie samodzielności Pacjentów w wieku senioralnym, to misja, która towarzyszy codziennej pracy geriatrów, psychologów, fizjoterapeutów i innych specjalistów szpitala. Geriatria to wciąż młoda dziedzina nauki a katowicki ośrodek swoim doświadczeniem i podejściem przyciąga największą ilość specjalistów w Polsce przypadających na jednego pacjenta. Opieka i rehabilitacja osób starszych na profesjonalnym poziomie rozwijają się dzięki wsparciu opiekunów medycznych, terapeutów, animatorów. Zaangażowanie zespołu w podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń to wyraz szacunku jakim darzymy naszych Seniorów.

Kadra zarządzająca:

Anna Brzęska-MikodaDyrektor Szpitala: Anna Brzęska-Mikoda
anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl
Beata SaternusPielęgniarka Naczelna: Beata Saternus
beata.saternus@emc-sa.pl

Dyrektor Medyczny Szpitala:Wojciech Mizera
wojciech.mizera@emc-sa.pl 

 

 

 

 

 

Szpital prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1961r. w Katowicach, w dzielnicy Szopienice. Adres Morawa 31 jednoznacznie kojarzy się z pierwszym w Polsce specjalistycznym szpitalem geriatrycznym – w całości dedykowanym osobom starszym. Obraz budynków Szpitala oddaje  zmieniającą się jego rolę w systemie opieki zdrowotnej – najstarszy pochodzi z 1892r., kolejny z 1961r. pamięta jeszcze pierwszych pacjentów dla których szpital był miejscem podstawowej opieki medycznej i taki jest do dziś. Młodszy z 1974r. stanowi obecnie centrum śląskiej geriatrii i już jest wzorem do naśladowania dla innych jednostek w kraju. Najnowszy z 2014r. wskazuje na przyszłe kierunki rozwoju: włączenie się szpitala w kompleksowy system opieki nad osobami starszymi poprzez rozwój telemedycyny oraz koordynację opieki, rozwój nauki i przemysłu w oparciu o wiedzę na temat procesów starzenia, ukierunkowany na poprawę jakości życia osób w starszym wieku, doskonalenie metod diagnostycznych i terapeutycznych integrując dziedziny geriatrii i rehabilitacji osób starszych.

Doświadczenie 

Szpital Geriatryczny posiada ponad 50 lat doświadczenia w leczeniu i opiece nad osobami starszymi. Tak  cenna wiedza – naukowej i ogólnej – zobowiązuje do ciągłego doskonalenia metod i form organizacji leczenia seniorów. Co więcej – znając procesy starzenia zaczynamy definiować i realizować programy profilaktyczne adresowane do osób w wieku już od 35 r.ż. ukierunkowane na jak najdłuższe zachowanie samodzielności funkcjonalnej i poznawczej. Edukacja przyszłych pacjentów - tzw. oswajanie starości - stanowi priorytet na równi z rozwojem metod diagnostyki i leczenia osób będących już w wieku pow. 60 r.ż.

Innowacje: Centrum Badawczo-Rozwojowe

Nie ustajemy w poszukiwaniu coraz nowszych i lepszych rozwiązań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W 2015 roku powołaliśmy do życia Centrum Badawczo - Rozwojowe.

Od lat Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II współpracuje z ośrodkami akademickimi i szkołami przygotowującymi do pracy z osobami starszymi. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych badaniach gerontologicznych oraz w badaniu biochemicznych czynników długowieczności, współpracując ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Politechniką Śląską, Łódzkim Uniwersytetem Medycznym, Katedrą Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie, Polską Akademią Nauk, Katedrą Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkolą Pedagogiczną, Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, firmami produkującymi sprzęt medyczny. Współpraca z AWF zaowocowała propozycjami wydzielenia z populacji dzieci i młodzieży otyłych podgrupy, w której rodzaj otyłości oceniany markerami biochemicznymi będzie wiązał się w przyszłości z wystąpieniem cukrzycy. Praca została nagrodzona na krajowym zjeździe naukowym drugim miejscem za pomysł w hamowaniu procesów starzenia, http://symposion.insys.pl/zywienie, a obecnie jest rozdziałem w międzynarodowym projekcie wydawniczym na temat wczesnych czynników ryzyka miażdżycy. ISBN 978-953-51-0321-9.

Szpital był lokalnym koordynatorem i realizatorem badań POLSKA 2000, POLSTU i  POLSENIOR prowadzonych przez  PAN oraz MN i SW. Od 6 lat współpracuje z Kliniką Geriatrii na Uniwersytecie Medycznym w Strasburgu i z ośrodkami gerontologicznymi w regionie Kolonii w Niemczech.

W 2004 roku powstała inicjatywa rozbudowy placówki o Centrum Profilaktyki Starzenia z założeniem prowadzenia badań i poszukiwaniem rozwiązań poprawiających funkcjonowanie osób starszych w ich środowisku poprzez programy rehabilitacyjne. W ocenie eksperckiego zespołu pod kierownictwem Prof. Roberta Rudowskiego oceniającego: Uwarunkowania realizacji programu badawczo–rozwojowego  AAL w Polsce,  Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, został wytypowany jako rozwiązanie modelowe do adaptowania w innych regionach kraju. Argumentem do stworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego zintegrowanego z Centrum Profilaktyki Starzenia jest rosnące zapotrzebowanie na badania potrzeb zdrowotnych osób starszych i konieczność tworzenia zespołów interdyscyplinarnych podejmujących badania naukowe wspierające autonomię seniorów. W jednym miejscu spotykać się będą: inżynier, biogerontolog, lekarz geriatra, psycholog, socjolog, rehabilitant,  fizjoterapeuta, fizyk, biofizyk, materiałoznawca, informatyk, terapeuta zajęciowy, architekt - projektant przestrzeni użytkowych. Kolejnym obszarem działań CBR jest projektowanie i wdrażanie rozwiązań telemedycznych w geriatrii oraz opracowywanie i testowanie prototypów sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego dedykowanego osobom starszym z głęboką niesprawnością psychoruchową.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH

Dom Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach rozpoczyna działalność w 2018r. W Domu Opieki przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców oraz adekwatne reagowanie na zmiany ich stanu funkcjonalnego będą realizowane na równie ze świadczeniem wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego. Katowicki ośrodek wraz z powstaniem Domu Opieki będzie wyjątkowym w skali kraju miejscem leczenia i świadczenia opieki dla osób starszych. Osoby starsze wciąż jeszcze samodzielnie przebywające w domu mogą pozostać pod opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych. Wraz z rosnącymi potrzebami opiekuńczo-medycznymi do dyspozycji osób starszych pozostawiamy możliwość pobytów dziennych lub leczenia szpitalnego. Dla osób wrażliwych na potrzeby medyczne a wymagające całodobowej opieki oferujemy pobyty w całodobowych, stacjonarnym Domu Opieki. Wszystko to w obrębie jednego kompleksu medyczno-opiekuńczego zlokalizowanego pod adresem ul. Morawa 31 w Katowicach.