Dzienny Dom Opieki Medycznej

ZAKOŃCZONY - Dzienny Dom Opieki Medycznej - oferta wsparcia w okresie trwałości projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy

PROJEKT ZAKOŃCZONY - POZNAJ OFERTĘ WSPARCIA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

DDOM trwalosc informator

 

 

--------------------INFORMACJE ARCHIWALNE--------------------

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Przedmiotem projektu realizowanego przez EMC Silesia sp. z o.o. jest powstanie 14 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM.
 • DDOM będzie prowadzony w Katowicach, przy ul. Morawa 31.
 • Opieką w DDOM będą objęci pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. z terenu miasta Katowice.
 • Okres udzielania świadczeń w ramach DDOM to sierpień 2016r. - kwiecień 2018r. Przy czym czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
 • Świadczenia DDOM są bezpłatne.
 • Opieka w DDOM będzie skierowana do pacjentów, którzy po przebytej hospitalizacji nie są w pełni samodzielni, aby pozostawać wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ale również nie kwalifikują się do kontynuacji leczenia w warunkach stacjonarnych.
 • W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta.
 • Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania  w nowych warunkach ograniczonej samodzielności/ zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Rekrutowani będą PACJENCI spełniający ŁĄCZNIE następujące warunki:

 1. są mieszkańcami miasta Katowice, w szczególności w wieku pow. 65 roku życia (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości),
 2. zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub  w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 3. ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów )
 4. nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wykluczenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej -oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia),
 5. wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
 6. oraz mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia/ dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja  w systemie EWUŚ).

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

Osoba, która chce skorzystać z opieki w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (aktualnie obowiązująca wersja  Regulaminu z dnia 05.08.2016)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w DDOMv01_aktualizacja05082016

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

a. Formularz zgłoszeniowy (UWAGA! od 15.11.2016 obowiązuje nowy wzór formularza).

Uwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania do DDOM oraz oceny według skali Barthel.

Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy do DDOM cz_b_mod

 


b. Kopię dokumentu tożsamości potwierdzającą miejsce zamieszkania w Katowicach.
c. Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.
d. Skierowanie do DDOM (oryginał).

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby przy pieczęci i podpisie lekarza kierującego widniała również pieczęć podmiotu  leczniczego, w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie. Proszę również zwrócić uwagę, aby data pod kierowaniem nie była wcześniejsza niż data uzyskania oceny według skali Barthel.

Zalacznik nr 2 Skierowanie do DDOM_cz_b

 

 

e. Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał).

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby ocenę zautoryzował datą, swoim podpisem i pieczęcią lekarz jak również pielęgniarka. Brak jednego z podpisów spowoduje odrzucenie dokumentów na etapie oceny formalnej.

Zalacznik nr 3 Skala BARTHEL_cz_b

 


(Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do dziennego domu opieki medycznej wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.)
f. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej, Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał).

 Zalacznik nr 4 Oswiadczenia cz_b


g. Zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (oryginał).

Zalacznik nr 5 Zobowiazanie transport cz_b

 


KROK 3. Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do punktu rejestracji skierowań tj. Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II, Katowice, ul. Morawa 31, Recepcja poradni/ budynek A, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących (analogicznie do obecnie obowiązującego systemu rejestracji skierowań jak w NFZ)

KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu w DDOM.
W pierwszym dniu pobytu w DDOM uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie.
W ciągu trzech pierwszych dni pobytu w DDOM dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, na podstawie której Zespół Terapeutyczny DDOM podejmuje decyzję o zasadności pobytu pacjenta w DDOM. W przypadku decyzji pozytywnej (pobyt w DDOM jest uzasadniony stanem pacjenta) dla pacjenta jest opracowywany indywidualny plan terapeutyczny, według którego pacjent realizuje kolejne dni pobytu w DDOM. W przypadku decyzji negatywnej (pobyt w DDOM nie jest uzasadniony stanem pacjenta) pacjent uzyskuje informację o zalecanej formie dalszego leczenia/ opieki i nie może kontynuować pobytu w DDOM. W przypadku realizacji indywidualnego planu terapeutycznego w DDOM jego efektywność jest weryfikowana w cyklu cotygodniowym (wprowadzane są ewentualne korekty planu terapeutycznego) a pod koniec każdego miesiąca pobytu Komitet Terapeutyczny podejmuje decyzję o kontynuacji pobytu w DDOM na kolejny okres lub  uzasadnia potrzebę dokonania ponownej oceny stanu pacjenta w celu uzyskania wypisu, co jest tożsame z zakończeniem pobytu w DDOM.

-----------------------------------------------------

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w 2016r. kontynuuje realizację usług transportowych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17. Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo osoby niepełnosprawne - mieszkańcy miasta Katowice - z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące. Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do 20:00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia. WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ KATOWICE BEZ BARIER

Koordynator Pacjenta Anna Seweryn