teleporady
AKTYWNY - Regionalny program rehabilitacji oddechowej

AKTYWNY - Regionalny program rehabilitacji oddechowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS_kolor_poziom_rgb

Realizacja regionalnego programu rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022 przez EMC Silesia.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 28.02.2023

Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 300 pacjentów oraz 300 członków rodzin pacjentów.

 

 DLA KOGO WSPARCIE?

PACJENCI - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacji tj.:

 • kobiety  w wieku 50-59 lat lub mężczyźni w wieku 50-64 lata,
 • osoby z jedną z wymienionych chorób układu oddechowego wg ICD 10:
  • J44 - Inna przewlekła zaporowa choroba płuc
  • J45 - Dychawica oskrzelowa
  • J46 - Stan astmatyczny
 • osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, (Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym))
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego. 

Kryteria wyłączenia do udziału w projekcie:

 • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pulmonologii oraz rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w programie);
 • pacjenci w domowej tlenoterapii (są niewydolni oddechowo, tym samym nie rokują powrotu do aktywności zawodowej);
 • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (na podstawie oświadczenie pacjenta). 

CZŁONKOWIE RODZINY - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które pozostają członkiem rodziny pacjenta zakwalifikowanego do udziału w projekcie.

 PRZEBIEG REALIZACJI REHABILITACJI

 1. Skierowanie na rehabilitację – wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący leczenie – potwierdzenie diagnozy w zakresie jednostki chorobowej (J44, J45, J46) wraz z wynikiem ostatniej spirometrii oraz wynikiem MRC oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do rehabilitacji.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami.
 3. Wizyta lekarska kwalifikacyjna przeprowadzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie pulmonologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji leczniczej, obejmująca:
  1. ocenę stanu klinicznego pacjenta, w tym na podstawie kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków,·       
  2. przeprowadzenie oceny wg skali MRC do oceny nasilenia duszności,
  3.  test 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga (do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowani ci uczestnicy, u których dystans w teście 6 minutowego marszu będzie znajdował się w przedziale 400 do 700 metrów)
  4. wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących,
  5. ocenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej),
  6.  stwierdzenie braku przeciwskazań do zajęć ruchowych realizowanych w ramach programu,
  7. wydanie zaleceń lekarskich na piśmie oraz wydanie na piśmie informacji o stanie zdrowia pacjenta z zaleceniem przekazania lekarzowi POZ i/lub lekarzowi specjaliście w dziedzinie pulmonologii, z którego świadczeń korzysta pacjent
 4. Porada realizowana przez pielęgniarkę lub fizjoterapeutę obejmująca:
  1. wywiad z pacjentem, przeprowadzenie kwestionariuszy oceny zdrowia, pomiary antropometryczne,  
  2. ustalenie i omówienie indywidualnego planu rehabilitacji.
 5.  Kompleksowa rehabilitacja
  1. Sesje fizjoterapii będą trwały przez okres 6 tyg., 2 razy w tygodniu (12 sesji po min. 3 procedury), dodatkowo instruktaż  dodatkowych ćwiczeń w domu (zalecane minimum dwie dodatkowe sesje ćwiczeń).
  2. Porady dietetyczne - w cyklu 1 raz na dwa tygodnie (4 sesje po 45 minut), przez cały okres trwania cyklu sesji fizjoterapeutycznych.
  3. Porady psychologiczne - w cyklu 1 raz na dwa tygodnie (4 sesje po 45 minut), przez cały okres trwania cyklu sesji fizjoterapeutycznych.
 6. Działania edukacyjne obejmujące:
  1. 3 grupowe spotkania 45-minutowe, przy udziale chętnych członków rodziny pacjenta, w zakresie edukacji zdrowotnej,
  2. 3 grupowe spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji żywieniowej,
  3. 3 grupowe spotkania 45-minutowe w zakresie psychoedukacji
 7. Kontrolna wizyta lekarska po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 

Grupa wsparcia dla palaczy

W ramach programu zaplanowano utworzenie grupy wsparcia dla palaczy, która będzie obejmowała
3 spotkania 45-minutowe w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia, technik motywacji, wsparcia grupy.

 

REKTURACJA

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą już wkrótce na stronie internetowej www.katowice.emc-sa.pl -> Wybrane usługi oraz w siedzibie EMC Silesia – ul. Morawa 31, 40-353 Katowice

Planowane rozpoczęcie udzielania wsparcia w ramach projektu grudzień 2020.

 

KONTAKT

 EMC Silesia sp. z o.o. - Centrum Fizjoterapii tel. + 48 256 81 49 (-> wew. Przychodnia -> wew. Rehabilitacja) 

kom. 739 047 347 | e-mail: op.katowice@emc-sa.pl

Cele projektu:

Projekt stanowi realizację Regionalnego programu rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022 (RPRO). Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu oddechowego oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 300 mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022.

Planowane efekty projektu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]
Wartość docelowa - K 328
Wartość docelowa - M 302
Ogółem wartość docelowa 630

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach z zakresu psychoedukacji [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 16
Wartość docelowa - M 14
Ogółem wartość docelowa 30

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji żywieniowej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba członków rodzin pacjentów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla palaczy [ osoby ]
Wartość docelowa - K 42
Wartość docelowa - M 38
Ogółem wartość docelowa 80

  Wartość całkowita 794 887,50 zł

Dofinansowanie 699 501,00 z

 180209_EFS_plakat poziom_ do uzupełnienia ODDECH

"