teleporady
AKTYWNY - Dzienny Oddział Geriatryczny - II edycja

AKTYWNY - Dzienny Oddział Geriatryczny - II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS_kolor_poziom_rgb

Numer naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne
Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
Tytuł projektu Dzienny Oddział Geriatryczny - druga edycja.
Termin realizacji 2020-09-01 - 2022-12-31
Wartość całkowita 2 972 079,31 zł
Dofinansowanie 2 764 033,75 zł

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie Dziennego Oddziału Geriatrycznego (DOG) z 12 m-scami dziennego pobytu +1 stanowisko teleopieki oraz 12 m-scami dziennej rehabilitacji geriatrycznej o czasie trwania do 2m-cy. Do DOG będą mogły być skierowane osoby pow. 65 r.ż., z terenu m.Katowice oraz Sosnowiec, które w ostatnim roku przebywały w szpitalu min. 1 raz (pobyty dzienne) lub u których występuję duże ryzyko upadku (dzienna rehabilitacja geriatryczna), oraz które otrzymają skierowanie od lek. ubezp. zdrowotnego w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności wielkich zespołów geriatrycznych oraz zmodyfikowania dotychczasowej terapii a także zaproponowania terapii w środowisku domowym. Celem pobytu w DOG jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych hospitalizacji oraz wystąpienia upadku. Lekarz kierujący do DOG podejmuje zobowiązanie przyjęcia i stosowania zaleceń definiowanych przez z.terapeutyczny DOG. DOG realizuje założenia deinstytucjonalizacji op.med. dla os.starszych

Cel projektu:

Celem proj. jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób powyżej 65 r.ż. mieszkających, w szczególności samotnie, na terenie m.Katowice oraz Sosnowiec, którzy są zagrożeni wykluczeniem społ. ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię. Stan zdrowia osób starszych charakteryzuje wielochorobowość, niejednoznaczność przyczyn problemów zdrowotnych i duża częstość korzystania z leczenia szpitalnego, która wprowadza starszych pcj w spiralę nawarstwiających się problemów zdrow. i społ. Zapobieganie hospitalizacjom wiąże się ze szczegółową diagnostyką obecnych zespołów geriatrycznych, profilaktyką zdrowego starzenia oraz edu. prozdrowotną. Możliwość okresowego korzystania z rehab. (ruchowej i/lub poznawczej) oraz weryfikacji dotychczasowego planu leczenia (w tym farmakoterapii) pozwala na utrwalenie posiadanych zasobów funkcjonalnych, które odpowiadają za zachowanie samodzielności i niezależności os. starszych (ograniczenie potrzeb opiek. osób trzecich i opieki instytucjonalnej)

 

Planowane efekty projektu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 201
Wartość docelowa - M 135
Ogółem wartość docelowa 336

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 29

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: STYCZEŃ 2021

KIEROWNIK PROJEKTU

Magdalena Kot - magdalena.kot@emc-sa.pl

180209_EFS_plakat poziom_ DOG II

 

"