Prospekty

Prospekt serii G

Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 zł każda kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1 do 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G, od 1 do 1.189.602 praw do akcji serii G oraz 7.137.612 praw poboru akcji serii G. Maksymalna (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej) cena Akcji Oferowanych została ustalona na 10,50 zł. 

Informacja o ostatecznej wysokości Ceny Emisyjnej Akcji serii G zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje serii G (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie) poprzez przekazanie informacji do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 


Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty zawarte zostały w punkcie 5 Części Ofertowej Prospektu.

Zwraca się uwagę inwestorów, że nabywanie papierów wartościowych objętych Prospektem wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji i instrumentów finansowych, jak również z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego otoczeniem. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Części Prospektu - Czynniki Ryzyka.

Emitent nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą Akcji Serii G Emitenta na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu bądź jego treści zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w Publicznej Ofercie.

Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Prospekcie oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 05 października 2011 r.

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.emc-sa.pl oraz Oferującego www.bossa.pl. Ewentualne informacje aktualizujące treści Prospektu będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie aneksu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie.  

 

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Komunikat Aktualizujący nr 1

Komunikat Aktualizujący nr 2

Komunikat Aktualizujący nr 3

Komunikat Aktualizujący nr 4

Komunikat Aktualizujący nr 5

Komunikat Aktualizujący nr 6

Prospekt emisyjny akcji serii E

ZASTRZEŻENIE

Prospekt emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 maja 2009 r. („Prospekt”) sporządzony został w związku z ofertą publiczną 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4 zł każda kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) od 1 do 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E, od 1 do 737.512 praw do akcji serii E oraz 5.900.100 praw poboru akcji serii E i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i jej akcjach.

Prospekt udostępniony został do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na niniejszej zakładce strony internetowej Spółki (www.emc-sa.pl) oraz w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej oferującego, którym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Akcje Spółki serii E są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), na podstawie Prospektu. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w niektórych krajach, zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na niniejszej zakładce strony internetowej jest niedozwolone ogólnie lub dla określonych grup osób. Każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która chciałaby uzyskać dostęp do tej zakładki musi upewnić się, że nie obowiązują ją krajowe lub lokalne regulacje prawne, które zabraniają lub ograniczają możliwość dostępu do informacji zawartych w Prospekcie.  

Prospekt emisyjny serii E

 

Prospekt emisyjny akcji serii C 

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy prospekt emisyjny jest dostępny w siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego, w Punktach Obsługi Klientów BDM PKO BP S.A. przyjmujących zapisy na Akcje Serii C, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie decyzją Nr DIF/E/4110/50/68/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku dopuściła do publicznego obrotu akcje objęte tym prospektem emisyjnym. W subskrypcji akcji oferowanych na podstawie niniejszego prospektu emisyjnego można uczestniczyć wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na terytorium innych państw niniejszy prospekt emisyjny może być traktowany wyłącznie jako materiał informacyjny.

Prospekt emisyjny serii C