Oferta publiczna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i nie powinien stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o EMC Instytut Medyczny SA i publicznej ofercie akcji serii G w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 r. opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.emc-sa.pl oraz Oferującego www.bossa.pl

Publiczna emisja akcji serii G z prawem poboru 

7 października 2011 r. EMC Instytut Medyczny SA opublikował prospekt emisyjny związany z publiczną ofertą akcji serii G z prawem poboru.

Akcje emitowane są w oparciu o Uchwałę nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2011 r.

Prospekt emisyjny akcji serii G został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011r.

W ramach emisji oferowane jest nie więcej niż 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 zł każda

Jedna dotychczasowa akcja dawała jedno prawo poboru, natomiast 6 praw poboru uprawniało do zapisania się na 1 akcję nowej emisji. Dniem prawa poboru był dzień 4 maja 2011r.

Od 7 do 16 grudnia 2011 roku prawa poboru akcji serii G EMC Instytut Medyczny były notowane na GPW.

Od 7 do 21 grudnia 2011 r. trwały zapisy podstawowe oraz zapisy dodatkowe na akcje Spółki. Do złożenia zapisów podstawowych uprawnieni byli posiadacze praw poboru, nabytych w wyniku zapisania ich na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy Spółki po dniu prawa poboru oraz posiadacze praw poboru nabytych w okresie notowań praw poboru na GPW. Osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru tj. 4 maja 2011 r. były również uprawnione, w terminie jego wykonania, do jednoczesnego złożenia zapisu dodatkowego, w liczbie nie większej niż wielkość emisji.

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz zapisami dodatkowymi, Zarząd Spółki może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii G.

Środki pozyskane z emisji akcji EMC Instytut Medyczny planuje wykorzystać głównie na rozbudowę Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz uzupełnienie wyposażenia medycznego w pozostałych szpitalach. W przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na wysokość środków pieniężnych pozyskanych z emisji Akcji Serii G Spółka może ograniczyć zakres celów emisji.


Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. 

 

Harmonogram oferty  

harmonogram oferty