Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie miało miejsce 29 lipca 2005 roku

Podział akcji

Operacje podziału akcji ani scalenia akcji Spółki nie były przeprowadzane

Polityka dywidendy
Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariuszom podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przedstawia akcjonariuszom rekomendację co do sposobu podziału zysku za dany rok obrotowy. W dotychczasowej historii EMC Instytut Medyczny SA Walne Zgromadzenie przeznaczało wypracowany przez Spółkę zysk netto na kapitał zapasowy, zwiększając możliwości finansowe i operacyjne Spółki. Zarząd przewiduje, że ze względu na zamierzenia i możliwości rozwoju Spółki zyski będą w dalszym ciągu reinwestowane.  

Kolejne emisje akcji

 tabelka głosy, kapitał

 

* emisja związana z połączeniem w dniu 15 listopada 2004 roku poprzedników prawnych Emitenta: EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. i EuroMediCare Serwis Sp. z o.o. Majątek obu łączących się spółek przeszedł, w trybie art. 492 § 1 pkt 2, na Emitenta w zamian za 4.000.100 akcji imiennych uprzywilejowanych Emitenta serii A. Następnie 2.500.062 akcje imienne uprzywilejowane serii A zostały zamienione w akcje zwykłe na okaziciela serii B.  

Wezwania

Penta Investments poprzez spółkę Soporto Invest B.V. i CareUp B.V. ogłosiła 28 maja 2013 roku wezwanie do sprzedaży 7.111.435 akcji EMC Instytut Medyczny, stanowiących 85,4 proc. udziałów w kapitale i 79,51 proc. głosów na WZA spółki. Akcje były kupowane po 19,5 zł za sztukę. Zapisami zostało objętych 4.480.731 akcji EMC, stanowiących 53,81 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 52,74 proc. ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach.

Przymusowy wykup

Przymusowy wykup akcji Spółki nie był dokonywany.