stół lekarski.

Udostępnianie Dokumentacji Medycznej

 

Zasady UDOSTĘPNIeNIa DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  • Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
  • Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz podmiotom i organom uprawnionym.

Formy udostępniania dokumentacji:

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony osobiście:

  • dotyczący dokumentacji szpitalnej całodobowo od pn-nd w recepcji szpitala św. Anny w Piasecznie, wejście A.
  • dotyczący dokumentacji przychodni specjalistycznych i Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21:00  w recepcji przychodni specjalistycznej wejście E.

lub przesłany dowolną drogą na adres Szpitala Św. Anny w Piasecznie ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno, tj. recepcja.piaseczno@emc-sa.pl (w tytule maila proszę wpisać: wniosek o wydanie dokumentacji medycznej).

W razie śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, może być także udostępniona osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska, lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.  
Gdy wniosek jest niekompletny, osoba uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej jest wzywana do jego uzupełnienia. W przypadku braku upoważnienia lub gdy wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji budzi wątpliwości (wpisane dane są nieczytelne) wnioskodawca uzyskuje odmowę. 
Udostępnienie dokumentacji odbywa się niezwłocznie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji, adekwatnie do formy udostępnienia.  
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii Szpital i przychodnia może pobierać opłatę.  
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie. 
Wysokość opłat określona jest w Cenniku Usług Medycznych EMC Instytut Medyczny S.A. dla Szpitala Św. Anny w Piasecznie.  
W przypadku wysyłania dokumentacji pocztą osoba wnioskująca ponosi koszty przesyłki  i koperty. Wysokość opłaty określa Cennik Usług Medycznych EMC Instytut Medyczny S.A. dla Szpitala Św. Anny w Piasecznie. 
Osoba ubiegająca się o udostępnienie dokumentacji medycznej ma możliwość wnioskowania dowolną drogą, powinna jednak dokładnie określić kogo dotyczy dokumentacja oraz jej zakres.

Dla ułatwienia procedury wnioskowania Szpital Św. Anny w Piasecznie udostępnia formularze: 

 

 Zał.5 do PP-4-2024 Wniosek o przesłanie wyników (1)Zał.1 do PP-4-2024 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Skontaktuj się z nami:

Szpital św. Anny w Piasecznie,

ul. Adama Mickiewicza 39, 05-500 Piasecznie

tel. 227354100

piaseczno@emc-sa.pl