Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Zakład zapewnia specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia, do 18 roku życia. Na oddział mogą trafić dzieci z całej Polski, które nie muszą przebywać w szpitalu, lecz wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej ze względu na: 

 • zły stan zdrowia, 
 • stopień niepełnosprawności
 • trudną sytuację w rodzinie. 

Wszystkim dzieciom zapewniamy kompleksową terapię, w tym różnorodne oddziaływania edukacyjne. 

Charakterystyka Zakładu: 

 • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska, 
 • kompleksowe działania usprawniające, 
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
 • wspieranie rodzin podopiecznych. 

Dzieci oprócz usprawniania ruchowego mogą korzystać również z zajęć logopedycznych.

Aby starać się o przyjęcie do zakładu, niezbędne jest skompletowanie i dostarczenie następujących dokumentów: 

 • skierowanie,
 • wypełniona skala Barthel (dla dzieci powyżej 3 roku życia),
 • wywiad pielęgniarski,
 • kopie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia,
 • oryginał karty szczepień,
 • pisemna zgoda na umieszczenie dziecka w ZOL podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 • odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania i numerze PESEL,
 • dokument sądowy potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy),
 • zaświadczenie o wysokości dochodów (dotyczy rodziców dziecka),
 • dane do kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Całość kosztów leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym mamy podpisaną umowę na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze dla pacjentów leczących się w placówce. 
Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek partycypacji w kosztach wyżywienia oraz zakwaterowania. Wynika to z art. 18 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.).

 

Dla pacjentów > Dokumenty do pobrania / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

 

Kierowniklek. med. Adam Strzelec
specjalista pediatrii, neonatolog
Pielęgniarka koordynującaMałgorzata Wanat
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Informacja