teleporady

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Zakład zapewnia specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia, do 18 roku życia. Na oddział mogą trafić dzieci z całej Polski, które nie muszą przebywać w szpitalu lecz ich zły stan zdrowia, stopień niepełnosprawności lub trudna sytuacja w rodzinie, wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.

Charakterystyka Zakładu:

 • opieka medyczna i rehabilitacja;
 • kompleksowe działania usprawniające;
 • pielęgnacja niepełnosprawnych dzieci;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • wspieranie rodzin podopiecznych.

Dzieci oprócz usprawniania ruchowego mogą korzystać również z zajęć logopedycznych.

Aby starać się o przyjęcie do zakładu, niezbędne jest skompletowanie i dostarczenie następujących dokumentów:

 • skierowanie od lekarza stwierdzające, że kierowane dziecko wymaga całodobowej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej oraz nie wymaga hospitalizacji
 • wypełniona skala Barthel
 • wywiad pielęgniarki przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub w oddziale szpitalnym - jeśli dziecko przebywa w danej chwili w szpitalu
 • kopie kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia szpitalnego
 • oryginał karty szczepień
 • pisemna zgoda na ewentualne leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską oraz szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe
 • pisemna zgoda na umieszczenie dziecka w ZOL podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego
 • odpis aktu urodzenia dziecka z pieczątką na odwrocie, potwierdzający jego adres stałego zameldowania oraz PESEL
 • dokument sądowy potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie o wysokości zarobków
 • dane do kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym

Całość kosztów leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym mamy podpisaną umowę na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze dla pacjentów leczących się w placówce.

Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek partycypacji w kosztach wyżywienia oraz zakwaterowania. Wynika to z art. 18 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm./.

Kierowniklek. med. Adam Strzelec
specjalista pediatrii, neonatolog
Pielęgniarka koordynującaMałgorzata Wanat
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Informacja

"