19.01.2022

Raport nr 3/2022/KOR

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% akcji oraz głosów w Spółce

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w dniu 19 stycznia 2022 roku informował raportem nr 3/2022 o otrzymaniu od Akcjonariusza Careup B.V.z siedzibą w Amsterdamie, zawiadomienia o przekroczeniu progu 90% akcji oraz 90% głosów w Spółce przez  Careup B.V. zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.). Emitent uzupełnia raport 3/2022 poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości treści zawiadomienia od Akcjonariusza, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20220113_KNF notification letter CareUp