teleporady

23.09.2019

Raport nr 24/2019

Uzgodnienie Planu Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do dotychczas przekazywanych informacji o zamiarze połączenia („Połączenie”) Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. („Penta Poland”), o którym to zamiarze Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., informuje, że w dniu 23 września 2019 r. Zarząd Spółki oraz Zarząd Penta Poland uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółki oraz Penta Poland ("Plan Połączenia").

W związku z podpisaniem Planu Połączenia, Spółka w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:
1. Plan Połączenia wraz z następującymi załącznikami:
a. projektem uchwały walnego zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.;
b. projektem uchwały zgromadzenia wspólników Penta Poland w sprawie połączenia Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.;
c. projektem zmian Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.;
d. dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.,
e. dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 9 sierpnia 2019 r.,
f. skróconym raportem z wyceny EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. przeprowadzonej na dzień 9 sierpnia 2019 r. na potrzeby sporządzenia Planu Połączenia, z której wynika oszacowanie wartości jednego udziału Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na poziomie 647,05 zł oraz oszacowanie wartości jednej akcji EMC Instytut Medyczny S.A. na poziomie 3,51 zł;
g. oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.
2. Sprawozdaniem Zarządu Spółki z dnia 23 września 2019 r. uzasadniającym Połączenie.
3. Sprawozdaniem Zarządu Penta Poland z dnia 23 września 2019 r. uzasadniającym Połączenie.

Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: https://www.emc-sa.pl/aktualności.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka oraz Penta Poland wystąpią do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem sporządzenia opinii zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po jej otrzymaniu, Spółka opublikuje w formie raportu bieżącego treść powyższej opinii.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – art. 17 ust. 1.

Załącznik (f) do planu połączenia - skrócony raport z wycenyZałączniki (a,b,c,d,e,g) do planu połączeniaSprawozdanie Zarządu Penta Poland z dnia 23 września 2019 r. uzasadniające PołączenieSprawozdanie Zarządu Spółki z dnia 23 września 2019 r. uzasadniające PołączeniePlan połączenia

" "