27.10.2023

Raport bieżący nr 16/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 23 listopada 2023 r

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 23 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. przyjęcie porządku obrad,

6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.,

7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe,

2. Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

3. Art. 402[1] §1 Kodeksu spółek handlowych

 

(MPI) 22 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach 26_10_202322 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport.TEMC - Ogłoszenie NWZA - SoW2022EMC 2023_11_23 - Uchwały NWZA