teleporady

Teleporady

TELEPORADY W PRZYCHODNI PRACTIMED
 

Warunki udzielania teleporad w ramach POZ w CM „Practimed”

Na podstawie Rozporządzenia MZ z dnia 12.08.2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.2020 poz. 1395) z późn. zmianami ustala się co następuje:

Teleporada jest rejestrowana przez pacjenta poprzez rejestrację medyczną NZOZ Practimed: telefonicznie na numery telefonu 71 7983630, -640, -627, osobiście w rejestracji medycznej CM Practimed ul. Pabianicka 25/1a Wrocław, mailowo  rejestracja@practimed.com.pl lub poprzez skrzynkę umieszczoną przy drzwiach wejściowych CM Practimed ul. Pabianicka 25/1a Wrocław.

Ustalenie terminu teleporady odbywa się poprzez kontakt z rejestracją medyczną NZOZ Practimed podczas rejestracji osobiście, telefonicznie lub mailowo. Rejestracja podaje pacjentowi datę i przybliżoną godzinę teleporady +/- 30 minut. Zgłoszenia wysyłane po godzinie 13.00 umawiane są przez rejestrację kolejnego dnia roboczego.

Termin teleporady ustalany jest przez rejestrację medyczną planowo wg kolejności wynikającej z listy pacjentów sporządzonej przez rejestrację medyczną NZOZ Practimed. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego lub w terminie późniejszym ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Teleporada udzielana jest przez lekarza lub w zakresie kompetencji pielęgniarkę POZ CM Practimed telefonicznie w warunkach gwarantujących poufność zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w CM Practimed. Połączenie telefoniczne wychodzące jest wykonywane przez lekarza POZ CM Practimed lub pielęgniarkę CM Practimed do pacjenta. 

POZ CM Practimed podczas teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych osobowych pacjenta w dokumentacji medycznej.

W przypadku braku kontaktu z pacjentem w godzinie umówionej teleporady, CM Practimed podejmuje co najmniej trzy próby telefonicznego kontaktu z pacjentem w dacie umówionej teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

Podczas teleporady lekarz POZ CM Practimed przekazuje pacjentowi zalecenia wynikające z oceny stanu zdrowia i rozpoznania medycznego oraz zaordynowanych leków oraz wystawionych dokumentach np.: e-recepta itp.

Podczas teleporady lekarz POZ CM Practimed może, w porozumieniu z pacjentem i w oparciu o przeprowadzony wywiad lekarski tj. stan zdrowia oraz dokumentację medyczną, skierować pacjenta na wizytę w placówce POZ CM Practimed. 

Pacjent jest informowany przez lekarza POZ CM Practimed podczas teleporady o konieczności udzielenia porady bezpośrednio w placówce POZ CM Practimed zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wiedzy medycznej w zakresie medycyny rodzinnej.

Teleporada nie jest realizowana:

a)      w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

-          o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.( 3 )) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401), tj. wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

-          związanych z wydaniem zaświadczenia,

b)      podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

c)      w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

d)     w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

e)      dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego - z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043).

 

Realizację teleporady lekarz POZ CM Practimed odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta. Informuje się o:

Sposobie realizacji e-recepty: jeżeli podczas teleporady lekarz wystawi pacjentowi e-receptę, pacjent otrzymuje wiadomość SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. W przypadku braku możliwości odebrania przez pacjenta wiadomości SMS - lekarz informuje pacjenta o numerze nadanym przez system, lub możliwości odbioru wydruku przez pacjenta lub osobę upoważnioną w rejestracji CM Practimed.

Sposobie realizacji e-zlecenie na wyroby medyczne: jeżeli podczas teleporady lekarz wystawi pacjentowi e-zlecenie na wyroby medyczne, pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposobie realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych: jeżeli podczas teleporady lekarz skieruje pacjenta na badania laboratoryjne, pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta umawia termin wykonania tych badań: z rejestracją medyczną NZOZ Practimed, telefonicznie lub osobiście w placówce lub z placówką medyczną wskazaną przez lekarza lub rejestrację medyczną NZOZ Practimed. W przypadku zleconych przez lekarza badań obrazowych oraz laboratoryjnych pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do CM Practimed po odbiór skierowania.

Możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta: na stronie internetowej https://www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta 

Sposobie realizacji e-skierowania: jeżeli podczas teleporady lekarz wystawi pacjentowi e-skierowanie, pacjent otrzymuje wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-skierowania - podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL lub wydruk e-skierowania. W przypadku braku możliwości odebrania przez pacjenta wiadomości SMS lub na żądanie pacjenta - lekarz informuje pacjenta o numerze nadanym przez system, lub możliwości odbioru wydruku przez pacjenta lub osobę upoważnioną w rejestracji CM Practimed. Informuje się ponadto, że e-skierowanie zapisane jest na Internetowym Koncie Pacjenta.

" "