Praktyki i Staże

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH EMC SILESIA SP. Z O.O.

 

 1. Osoba zainteresowana odbywaniem praktyki, stażu, wolontariatu itp. w tut. jednostce medycznej lub opiekuńczej proszona jest o złożenie podania do Dyrektora Jednostki o organizację praktyki/ stażu/ wolontariatu z podaniem informacji:
  1. jakiej formy praktycznej nauki zawodu podanie dotyczy (np. praktyka, wolontariat, staż)
  2. kogo dotyczy (imię i nazwisko)
  3. jaki jest preferowany okres realizacji praktyki (termin od – do; wymiar godzin)
  4. w jakiej dziedzinie (np. geriatria – pielęgniarka, lekarz; rehabilitacja, psychologia, opiekun medyczny, opiekun osób starszych)
  5. jaka jest podstawa realizacji praktycznej nauki zawodu (praktyki obowiązkowe, staż przewidziany programem specjalizacji, praktyki dodatkowe itp.)
  6. czy ośrodkiem kierującym na praktyki jest szkoła/ uczelnia – jak tak, to jaka? czy jednostka kierująca przedstawia własny wzór umowy na realizację praktycznej nauki zawodu? Jeżeli tak, należy przedstawić wzór umowy,
  7. czy wymagany jest opiekun praktycznej nauki zawodu po stronie tut. jednostki
  8. dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu)
  9. inne ważne informacje, mogące mieć wpływ na organizację praktycznej nauki zawodu w tut. jednostce.

   Dopuszczalna forma podania – wiadomość e-mail na adres katowice@emc-sa.pl lub podanie papierowe zaadresowane na EMC Silesia sp. z o.o., ul. Morawa 31, 40-353 Katowice.
 2. Informacja o zgłoszeniu zostaje przyjęta przez pracownika administracji. Pracownik administracji weryfikuje u Kierownika danej komórki organizacyjnej (lub innego wyznaczonego pracownika; dalej występuje pod sformułowaniem Kierownik), właściwej dla przedmiotu praktycznej nauki zawodu, czy na warunkach określonych w podaniu praktyczna nauka zawodu może się odbyć. Kierownik może określić inne warunki realizacji praktycznej nauki zawodu. Osobą kontaktową między Kierownikiem a osobą wnioskująca jest pracownik administracji.
 3. W przypadku akceptacji warunków realizacji praktycznej nauki zawodu przez Kierownika, pracownik administracji przygotowuje z osobą wnioskującą komplet dokumentów wymaganych przed rozpoczęciem praktyki. Są to w szczególności:
  1. umowa na realizację kształcenia praktycznego – wymagana akceptacja prawna przedstawionego wzoru umowy,
  2. polisa OC i NNW zakładu kierującego lub indywidualna polisa OC i NNW,
  3. oświadczenie o zdolności do praktycznej nauki zawodu,
  4. kserokopii książeczki sanitarno – epidemiologicznej lub zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

   Dokumenty wymagane do realizacji praktycznej nauki zawodu musza zostać dostarczone/podpisane najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki.
 4. Każda osoba ucząca się rozpoczyna pierwszy dzień praktyki / stażu / wolontariatu od spotkania z zespołem administracji jednostki (Budynek A, II piętro). Zostaje zapoznana z dokumentami organizacyjnymi, BHP, PPOŻ, ochroną danych osobowych itp. obowiązujących w tut. Jednostce. Realizację powyższego zespół administracji potwierdza w karcie obiegowej dla praktycznej nauki zawodu.
 5. Osoba ucząca się otrzymuje identyfikator z oznaczeniem swojego statusu i jest zobowiązana do noszenia identyfikatora w trakcie pobytu na terenie jednostki.
 6. Kierownik komórki organizacyjnej, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu przyjmuje  osobę uczącą się na staż / praktykę / wolontariat wyłącznie po okazaniu uzupełnionej karty obiegowej  w części administracyjnej.
 7. Kierownik komórki organizacyjnej, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu jest zobowiązany do przedstawienia osobie uczącej się obowiązujących w komórce procedur organizacyjnych, zapoznania z zespołem oraz omówienia przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu, co potwierdza stosownym wpisem w karcie obiegowej w części instruktaż stanowiskowy.
 8. Kierownik komórki organizacyjnej, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu informuje Pielęgniarkę Epidemiologiczną o przebywaniu osoby uczącej się na terenie jednostki. Pielęgniarka Epidemiologiczna lub inna osoba do tego uprawniona jest zobowiązana do przeprowadzenia szkolenia epidemiologicznego, potwierdzając ten fakt w karcie obiegowej.
 9. W przypadku konieczności realizacji dodatkowych zadań związanych z obsługą praktycznej nauki zawodu osoba ucząca się jest zobowiązana do kontaktu z pracownikiem administracji.
 10. Karta obiegowa po uzupełnieniu zostaje oddana przez osobę uczącą się do pracownika administracji i archiwizowana wraz z innymi dokumentami dotyczącymi praktycznej nauki zawodu.

Instrukcja do pobrania :

Organizacja praktycznej nauki zawodu