30.08.2023

VIII Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne, 2.12.2023

Konferencja zakończona.

LINK DO REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ: TUTAJ

Konferencja będzie przeprowadzona w formie hybrydowej tj. stacjonarnie (Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice) oraz za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.

Formę uczestnictwa w konferencji należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym.

Termin: 2 grudnia 2023, godz. 9.00 – 15.00

Organizator: Klinika Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM

Współorganizatorzy:Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Śląska Izba Lekarska, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach (Centrum Badawczo-Rozwojowe), Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
Honorowy Patronat Rektora  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice
Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Punkty edukacyjne: 6 punktów
Adresaci: Lekarze specjaliści / w trakcie specjalizacji z geriatrii, Lekarze (wszyscy), Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Członkowie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Studenci Wydziałów Medycznych, Studenci Wydziałów Nauk o Zdrowiu
Warunki udziału: udział bezpłatny, wymagana rejestracja
liczba miejsc ograniczona - w przypadku liczy zgłoszeń przewyższającej możliwości organizacyjne, organizator decyduje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia udziału w konferencji. Zakończenie rejestracji elektronicznej: 01.12.2023 r., godz. 14.00
W formularzu zgłoszenia prosimy o przekazywanie propozycji zagadnień, które wg Państwa powinny zostać poruszone podczas spotkania.

Konkurs prac naukowych

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji i udziału w konkursie na najciekawsze prace naukowe.

Temat przewodni konkursu: „Dokonania i nowe wyzwania opieki geriatrycznej wobec szybko postępującego demograficznego starzenia się społeczeństwa, masowej migracji ludności, degradacji cywilizacyjnej i ekologicznej".

Wymagania dotyczące nadsyłanych prac. Zgłoszenie obejmuje streszczenie, plakat w formacie PFD oraz deklarację gotowości przygotowania 5 min wystąpienia w przypadku zakwalifikowania przez Komitet Naukowy konferencji do ustnej prezentacji. Streszczenie powinno zawierać nie więcej niż 250 wyrazów w przypadku pracy oryginalnej oraz nie więcej niż 150 wyrazów w przypadku prac poglądowych lub kazuistycznych. Powinno być wykonane w Edytorze Microsoft Word, czcionka Times New Roman (CE), wielkość 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm. Akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem). Streszczenie powinno obejmować: Tytuł w języku polskim i angielskim, Imiona i nazwiska Autorów, Afiliację - pełną nazwę instytucji, Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski, Słowa kluczowe (do 6 słów). Streszczenie w języku angielskim - Abstract: Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions, Keywords (do 6 wyrazów).

W oparciu o opinie trzech niezależnych recenzentów, Komitet Naukowy konferencji zakwalifikuje prace do publikacji oraz wytypuje prace do prezentacji ustnej (po 5 min) i nagrody: I-III miejsce – nagrody pieniężne, miejsca IV-VII – nagrody książkowe. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną opublikowane w „Gerontologii Polskiej” (40 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Streszczenia prac oraz plakaty w formacie PDF prosimy nadsyłać na adres: katowice@emc-sa.pl. Pytania w sprawie publikacji można kierować na ten sam adres lub na adres Przewodniczącego Komitetu Naukowego: jszewieczek@sum.edu.pl .
Termin nadsyłania prac: do 15 listopada 2023 r., godz. 23:59.
Wymagane jest równoczesne zarejestrowanie udziału w konferencji przynajmniej przez jednego autora pracy.

Program konferencji

09:00.   Powitanie i prowadzenie
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego, Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek, Klinika Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 09:05    Otwarcie konferencji
J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 09:15.   Geriatria 2023 na świecie
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce (z siedzibą w Krakowie), członek Academic Board EuGMS

 09:45.   Geriatria 2023 w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa; Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii

10:15.   Geriatria 2023: udział polskich ośrodków naukowych w rozwoju geriatrii
Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii CM, Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10:45.   Przerwa

11:15.   Postępy rehabilitacji geriatrycznej
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

11:45.   Postępy leczenia zespołów otępiennych
Prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel, kierownik Kliniki Geriatrii, kierownik Studiów doktoranckich,  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12:15.   Postępy medycyny paliatywnej starszego wieku
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

12:45.   Postępy leczenia okulistycznego u chorych w starszym wieku
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

13:15.   Prezentacja wyróżnionych prac zgłoszonych na konferencję i przyznanie nagród

14:00.   Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Prof. Tomasz Grodzicki, Prof. Barbara Gryglewska, Prof. Jan Szewieczek

14:15-15:00 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski: Spotkanie Konsultanta Krajowego z konsultantami wojewódzkimi i ordynatorami oddziałów geriatrycznych otwarte dla wszystkich uczestników konferencji (na platformie Microsoft Teams)

Komitet Naukowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek (Katowice)
Zastępca przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska (Kraków)

Członkowie:

  • Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Katowice)
  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski (Kraków)
  • Prof. Tomasz Grodzicki (Kraków)
  • Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz)
  • Prof. Tomasz Kostka (Łódź)
  • Prof. Czesław Marcisz (Katowice)
  •  Prof. Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław)
  •  Prof. Tomasz Targowski (Warszawa)
  •  Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań)
  • Prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel (Białystok)

Komitet Organizacyjny

KONTAKT: katowice@emc-sa.pl

o   Anna Brzęska-Mikoda, Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im .Jana Pawła II w Katowicach

o   dr n med. Wojciech Mizera, Ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach

o   Łukasz Baron, Kierownik Ośrodka Kształcenia Podyplomowego, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

o   dr Rafał Sołtysek, Zastępca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

o   Marta Wilk, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

o   dr hab. n. med. Agnieszka Batko-Szwaczka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

o   dr hab. n. med. Karolina Piotrowiczz, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego CM

 Patronat honorowy prezydenta miasta katowice

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

 

 

Współgospodarz wydarzenia: Miasto Katowice