teleporady

21.06.2021

Wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego wraz z pakietem eusług dla Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach

UDA-RPSL.02.01.00-24-0BF2/20-00

 

EFRR_POZIOM_kolor

tytuł: Wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego wraz z pakietem eusług dla Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach

podmiot nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
typ projektu: 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji
podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu:  1 315 500,00 zł
Dofinansowanie UE:  1 118 175,00 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja szpitalnego systemu informatycznego Szpitala Geriatrycznego im JP II w Katowicach wraz przychodnią przyszpitalną w celu zwiększenia zasięgu udzielania świadczeń medycznych, w szczególności geriatrycznych oraz ich dostępności gł. dla populacji 60+ dzięki udostępnieniu nowych form świadczenia i organizacji usług medycznych za pomocą systemów teleinformatycznych - eusługi. W wyniku realizacji projektu jednostka zainicjuje możliwość leczenia oraz obsługi pacjentów nie przebywających stacjonarnie na terenie placówki m.in. w celu rozpoczęcia leczenia w warunkach ambulatoryjnych w okresie oczekiwania do przyjęcia do szpitala; bezpośredniego przygotowania do leczenia szpitalnego, kontynuacji leczenia po pobycie szpitalnym - z możliwością realnej współpracy z lekarzem kierującym/ prowadzącym pacjenta w jego środowisku zamieszkania, co realnie przyczyni się do deinstytucjonalizacji opieki medycznej kierowanej do osób starszych.

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] 140
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.] 1
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 8
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] 1
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja szt] 9
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby]130
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] 10
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] 1
Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK [szt.] 1
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [TB] 0.00095

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt./rok ] 2600
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 1

 

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 , w ramach V Osi priorytetowej: 2. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel.  539 14 81 13
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl

" "