teleporady

02.02.2018

Szpital Domowy w Katowicach

Poznaj szczegóły projektu.

 

logotyp UE program regionalny

 

Szpital Domowy w Katowicach

podmiot nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.07.2017 - 31.06.2019)
podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.
szczegóły:  http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi/szpital-domowy-w-katowicach-projekt

Szpital Domowy –  forma deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Szpital Domowy jest nową formą organizacji opieki opartą o istniejące komórki organizacyjne podmiotu leczniczego Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach oraz współpracujących z nim placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Działanie Szpitala Domowego opiera się na stałej komunikacji między Pacjentem przebywającym we własnym domu a zespołem medycznym podstawowym, tj. lekarzem i pielęgniarką POZ oraz zespołem medycznym specjalistycznym, tj. pielęgniarką geriatryczną, lekarzem spec. geriatrii (lub w trakcie specjalizacji) oraz teleopiekunami medycznymi. Komunikacja między pacjentem a zespołem medycznym w  pierwszej kolejności odbywa się za pośrednictwem telefonu (komunikacja telefoniczna dostępna w trybie 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu) oraz kolejno w formie wizyt pacjenta w placówce POZ (według potrzeb) oraz w formie wizyt zespołu medycznego w domu Pacjenta (według potrzeb; średnio 2 wizyty w okresie trwania Projektu). Pacjent korzystający ze wsparcia w ramach Szpitala Domowego jest objęty instytucjonalnym nadzorem medycznym przebywając w domu. W stosunku do Pacjenta definiowany jest Indywidualny Plan Opieki oraz Zaleceń Medycznych, którego realizacja jest wspierana przez Zespół Szpitala Domowego, w skład którego wchodzą specjaliści w dziedzinie geriatrii. Indywidualny Plan Opieki oraz Zaleceń Medycznych jest definiowany przez lekarza POZ. Osoby mające uprawnienia do udzielania porad medycznych drogą telefoniczną w ramach Szpitala Domowego to wyłącznie: lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny – w zakresie posiadanych kompetencji i uprawnień zawodowych. Osoby uprawnione do udzielania świadczeń medycznych w ramach Projektu w formie wizyty w placówce POZ lub w formie wizyty w domu pacjenta to lekarz, pielęgniarka, psycholog oraz fizjoterapeuta. Celem otoczenia Pacjenta dodatkowym systemem nadzoru medycznego i rehabilitacji jest utrwalenie jego  samodzielności, aby jak najdłużej mógł przebywać w swoim środowisku domowym.

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, w ramach V Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 512310081
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl

" "