teleporady

02.02.2018

Nie daj się na mecie!

Poznaj szczegóły projektu.

logotyp UE program regionalny 

 

 

Nie daj się na mecie! - dzienne pobyty aktywizacyjne dla osób niesamodzielnych, zagrożonych utratą zatrudnienia ze względu na stan zdrowia w wieku senioralnym, przedemerytalnym, wczesnoemerytalnym


podmiot nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.12.2017 - 30.11.2019)
podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.
szczegóły:   http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi/nie-daj-sie-na-mecie-projekt
„Nie daj się na mecie! - dzienne pobyty aktywizacyjne dla osób niesamodzielnych, zagrożonych utratą zatrudnienia ze względu na stan zdrowia w wieku senioralnym, przedemerytalnym, wczesnoemerytalnym” – to forma deinstytucjonalizacji opieki nad osobami po 60 roku życia (K 60-67 r.ż., M 60 - 67 r.ż.)., będących zawodowo aktywnych (pracujący na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, bądź będących zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych na podstawie umowy wolontariatu), które w okresie do roku przed rozpoczęciem udziału w projekcie doznały incydentu zdrowotnego, lub stwierdza się u nich choroby przewlekłe, zagrażające utratą dobrego stanu zdrowia, niosące ryzyko utraty pracy/ funkcji społecznej ze względu na zły stan zdrowia. Projekt przewiduje realizację usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego, rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji neuropsychologicznej w oparciu o indywidualny plan diagnostyczno-terapeutyczny w formie długoterminowych pobytów dziennych. Interwencja ma charakter profilaktyki aktywnego starzenia się.

Projekt realizowany w ramach konkursu nrWND-RPSL.09.02.01-24-03CF/17-001, w ramach V Osi priorytetowej osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020


Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 512310081
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl

" "