teleporady

08.01.2017

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Poznaj szczegóły projektu. Projekt zakończony.

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest powstanie 14 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM. Opieka w DDOM jest skierowana do pacjentów, którzy po przebytej hospitalizacji nie są w pełni samodzielni, aby pozostawać wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ale również nie kwalifikują się do kontynuacji leczenia w warunkach stacjonarnych. W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania  w nowych warunkach ograniczonej samodzielności/ zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 512310081
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl

" "