Opieka długoterminowa

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY 

ZOL jest zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniającym im środki farmaceutyczne, materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 
Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze świadczą usługi dla osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak nie wymagają dalszej hospitalizacji, a ze względy na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. 

HOSPICJUM 

W Hospicjum sprawowana jest opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Zadaniem opieki w hospicjum stacjonarnym jest poprawienie jakości życia chorych terminalnie oraz ich rodzin. Odbywa się to poprzez właściwą pielęgnację, zwalczanie bólu, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. 
 
Chory przebywający w hospicjum nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W NASZEJ OFERCIE: 

  • opieka lekarska i pielęgniarska
  • niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne
  • leczenie farmakologiczne
  • ustalenie i stosowanie odpowiedniej diety
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie 
  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekunów) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych