teleporady

31.12.2015

Raport nr 99/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie udzielane są przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta. O umowie zawartej przez EMC Piaseczno sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2015) Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2015 z 9.02.2015, 19/2015 z 11.02.2015, 22/2015 z 16.02.2015, 35/2015 z 6.03.2015, 44/2015 z 21.05.2015, 51/2015 z 1.07.2015, 65/2015 z 16.09.2015, 73/2015 z 03.11.2015 oraz 80/2015 z 26.11.2015.W wyniku podpisania ww. aneksu do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 20 867 452,40 zł (wzrost o 51 532,00 zł).W wyniku podpisania wyżej wymienionego aneksu łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 23 503 151,91 zł (wzrost o 51 532,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "