teleporady

31.12.2015

Raport nr 98/2015

Zmiana znaczącej umowy w „EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. ugody, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2012 z 30.01.2012; 27/2012 z 24.02.2012 r.; 44/2012 z 30.03.2012 r.; 66/2012 z 26.06.2012 r.; 71/2012 z 27.07.2012 r.; 86/2012 z 3.09.2012 r.; 90/2012 z 05.09.2012 r.; 111/2012 z 16.11.2012 r.; 119/2012 z 19.12.2012 r. oraz 27/2013 z 28.02.2013. W wyniku zawarcia ugody zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 11 482 706,23 zł (zwiększenie o 45 228,23 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 14 809 304,73 zł (zwiększenie o 45 228,23 zł).Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekraczała 10% wartości ówczesnych kapitałów własnych Emitenta.

" "