31.12.2015

Raport nr 97/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 grudnia 2015 r., podpisanej przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach.O umowach zawartych przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2012 z 20.01.2012; 10/2012 z 25.01.2012; 19/2012 z 02.02.2012; 30/2012 z 02.03.2012; 47/2012 z 02.05.2012 r.; 50/2012 z 28-05-2012; 53/2012 z 01.06.2012 r.; 65/2012 z 21.06.2012 r.; 67/2012 z 29.06.2012; 75/2012 z 08-08-2012 r.; 88/2012 z 03-09-2012; 91/2012 z 06.09.2012 r.; 99/2012 z 26.09.2012 r.; 110/2012 z 16.11.2012 r.; 120/2012 z 20.12.2012 r.; 26/2013 z 28.02.2013 r.; 32/2013 z 18.04.2013 r.W wyniku zawarcia ugody zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 9 378 495,20 zł (zwiększenie o 43 309,20 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 17 084 160,28 zł (zwiększenie o 43 309,20 zł).Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.