teleporady

28.12.2015

Raport nr 96/2015

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 grudnia 2015 r. od spółki zależnej – Mikulicz sp. z o.o., aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), opieka paliatywna i hospicyjna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach.O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015 Emitent informował w raportach bieżących nr 32/2015 z 4.03.2015, 43/2015 z 24.04.2015, 47/2015 z 26.05.2015 oraz 53/2015 z 07.07.2015.W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 11 014 535,40 zł (wzrost o 119 899,20 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 14 723 923,80 zł (wzrost o 292 912,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "