teleporady

23.12.2015

Raport nr 95/2015

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. otrzymał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku bieżącym (2015) Emitent informował w raportach bieżących nr 50/2015 z 30.06.2015, 64/2015 z 04.09.2015, 69/2015 z 06.10.2015, 74/2015 z 05.11.2015 oraz 82/2015 z 27.11.2015. W wyniku podpisania ww. aneksu wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi obecnie 12 167 010,00 zł.W związku z zawarciem wskazanego wcześniej aneksu, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 14 458 759,34 zł (zwiększenie o 8 120,34 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "