teleporady

Raport nr 91/2015

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. - korekta

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 91/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku została podana niepełna informacja, wymagana § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 91/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. poprzez umieszczenie pod treścią uchwał informacji o procentowym udziale akcji, w kapitale zakładowym Emitenta, z których oddano ważne głosy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 17 grudnia 2015.

"