teleporady

27.05.2020

Raport nr 9/2020

Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: "Spółka") w dniu 31 maja 2013 roku, raportem bieżącym numer 53/2013 informowała o zawarciu  umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie ("Umowa"). Na mocy tej Umowy Spółka zobowiązała się odkupić udziały Spółki "Zdrowie" sp. z o.o. : od Miasta Kwidzyn 6030 udziałów, od Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. 361 udziałów, od Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. 147 udziałów, o ustalonej wartości w drodze negocjacji 231.63 zł za 1 udział, o łącznej wartości 1 514 397 zł.

 

Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 27 maja 2020 roku Aneksu do Umowy ("Aneks"), na mocy którego Spółka (Kupujący) oraz Miasto Kwidzyn, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. (Sprzedający)  postanowili o zmianie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej odkupu udziałów Spółki "Zdrowie" sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2021 roku.

 

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

" "