12.03.2019

Raport nr 9/2019

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny SA

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA informuje, ze Rada Nadzorcza w dniu 12 marca 2019 roku delegowała z dniem 12 marca 2019 roku członka Rady Nadzorczej pana Martina Hrežo do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych. Czas delegacji został ustalony do dnia 12 czerwca 2019 roku.

Pan Martin Hrežo jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Koszycach na Słowacji, posiada dyplom MBA Durham Business School w Wielkiej Brytanii, ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (ACCA), Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Aktywami w Wielkiej Brytanii  (IAM) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych w Stanach Zjednoczonych (ACFE).

Pan Martin Hrežo dołączył do grupy Penta Hospitals International w styczniu 2017 roku po kilku latach pełnienia funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Svet zdravia a.s., największej prywatnej sieci szpitali ogólnych na Słowacji. Odpowiada za całościowe zarządzanie finansami i zamówienia.

Pan Martin Hrežo posiada rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i zarządzania zdobyte podczas pracy w renomowanych firmach takich jak Deloitte i Grant Thornton. Posiada również bogate doświadczenie w złożonych projektach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych w sektorze produkcyjnym, usługowym (Taylor–Wharton, Východoslovenská energetika) i opiece zdrowotnej.

Stosowne oświadczenia Pana Martina Hrežo zostały podane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 10/2018 w dniu 22 sierpnia 2018 roku i są aktualne na dzień przekazania niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.