teleporady

Raport nr 9/2016

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 lutego 2016 r. od spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015, Emitent informował w raportach bieżących nr 7/2015 z 16.01.2015, 12/2015 z 30.01.2015, 48/2015 z 10.06.2015, 49/2015 z 16.06.2015, 54/2015 z 8.07.2015, 58/2015 z 7.08.2015, 60/2015 z 21.08.2015, 63/2015 z 03.09.2015, 71/2015 z 16.10.2015, 83/2015 z 30.11.2015, 89/2015 z 07.12.2015 oraz 1/2016 z 4.01.2016W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 50 325 123,00 zł (wzrost o 8 887,00 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 58 795 592,35 zł (wzrost o 11 567,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"