teleporady

Raport nr 9/2015

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej „Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, opieka paliatywna i hospicyjna, rehabilitacja lecznicza oraz podstawowa opieka zdrowotna, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach, udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014), Emitent informował w raportach bieżących nr dot. 2014: 8/2014 z 20.01.2014; 18/2014 z 29/01.2014; 43/2014 z 21.03.2014; 58/2014 z 03.06.2014; 79/2014 z 14.08.2014; 83/2014 z 05.09.2014; 94/2014 z 20.11.2014; 100/2014 z 28.11.2014 oraz 109/2014 z 19.12.2014.Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/1/3402008/01/2015/01 zawarta z dniem 19 stycznia 2015 roku.Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi maksymalnie 8 981 723,00 złotych.Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania w Dolnośląskim Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców, korzystających ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w wyżej wskazanej umowie.Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej z tytułu umów wymienionych powyżej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 16 964 762,02 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"