teleporady

26.05.2022

Raport nr 8/2022

Zawarcie Umowy nabycia udziałów w spółce "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: "Spółka") w dniu 31 maja 2013 roku, raportem bieżącym numer 53/2013 informowała o zawarciu umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie ("Umowa"). Na mocy tej Umowy Spółka zobowiązała się odkupić udziały spółki "Zdrowie" sp. z o.o.: od Miasta Kwidzyn 6030 udziałów, od Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. 361 udziałów, od Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. 147 udziałów, o ustalonej wartości w drodze negocjacji 231.63 zł za 1 udział, o łącznej wartości 1 514 397 zł.

 

Niniejszym spółka zawiadamia że 26 maja 2022 roku zawarto umowę przyrzeczoną na mocy której Spółka nabyła własność Udziałów. Po transakcji Spółka posiada 59228 udziałów o łącznej wartości nominalnej 29.614.000,00 zł co daje łącznie 87,56% całego kapitału zakładowego spółki „Zdrowie”.

 

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 

" "