teleporady

Raport nr 79/2015

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) informuje, że w dniu 21.11.2015 r. powziął informację o zawiadomieniu Spółki EMC Instytut Medyczny SA przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU") z siedzibą w Warszawie, o przeprowadzenia transakcji na akcjach Emitenta między zarządzanymi przez TFI PZU funduszami. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:1.PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1,2.PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2,zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) i 2), w związku z ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami) powiadomiło Spółkę, że w wyniku rozliczenia w dniu 18 listopada 2015 r. transakcji sprzedaży 1.330.685 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym EMC Instytut Medyczny SA ("Transakcja"), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zbył 1.330.685 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji, a w wyniku rozliczenia w dniu 18 listopada 2015 r. transakcji zakupu 1.330.685 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym EMC Instytut Medyczny SA ("Transakcja"), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 nabył 1.330.685 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki. Transakcja miała miejsce 16 listopada 2015 r., w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zmienił się i przedstawia się następująco:Liczba akcji posiadanych przed ww. transakcjami: 3 760 762Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 28,3076 %Liczba głosów z akcji: 3 760 762Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 25,4357 %Liczba akcji posiadanych po ww. transakcjach : 3 760 762Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 28,3076 %Liczba głosów z akcji: 3 760 762Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 25,4357 %TFI PZU SA poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy TFI PZU w Spółkę. Ponadto TFI PZU poinformował, że Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki. Akcji Spółki. TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

"