teleporady

Raport nr 75/2015

Zawarcie znaczącej umowy przez EMC Instytut Medyczny SA ze spółką zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2015 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ramową umowę pożyczki, na finansowanie inwestycji rozbudowy istniejącego i funkcjonującego Szpitala w Lubinie o nowy pawilon Szpitalny, w którym umiejscowione będą: Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem, pracownie diagnostyki obrazowej, blok operacyjny oraz inne funkcje medyczne w tym oddziały szpitalne, na warunkach:- łączna kwota pożyczki nie przewyższy kwoty 20 000 000 PLN, - spłata pożyczki nastąpi w terminie do 31.12.2020 roku,- pożyczka będzie oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M ustalonej na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca kalendarzowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2 % rocznie,Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"