teleporady

Raport nr 72/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 października 2015 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, rehabilitacja lecznicza oraz leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowie, udzielane są przez spółkę zależną Emitenta - Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach.O umowach zawartych przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2015) Emitent informował w raportach 9/2015 z 20.01.2015, 52/2015 z 1.07.2015, 57/2015 z 28.07.2015, 59/2015 z 10.08.2015 oraz 61/2015 z 25.08.2015. W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 9 410 523,00 zł (wzrost o 69 636,00 zł).W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 17 443 395,88 zł (wzrost o 103 832,55 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"