29.04.2022

Raport nr 7/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 31 maja 2022 r.

Treść raportu:          

 

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1)    otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)    wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)    przyjęcie porządku obrad,

6)    rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A.,

7)    podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2021,

8)    rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,

9)    podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

12) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

·       Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

·       Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC IM - Uchwały WZAUZ_2_4_2022_ uchwała Zwołanie ZWZA Z1EMC IM - Polityka wynagrodzeń_po zmianach