24.03.2020

Raport nr 7/2020

Wpływ zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Emitent, jako podmiot leczniczy, działa w warunkach w jakich znalazła się cała służba zdrowia.

Konsekwencją zaistniałej sytuacji epidemiologicznej jest wzrost bieżących kosztów działalności Spółki, w tym zwłaszcza koszt zakupu materiałów (maseczek, rękawiczek itp.), konieczność zwiększenia zapasów leków oraz konieczność realizacji nowych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto Zarząd Emitenta dostrzega ryzyko obniżenia się przychodów w związku z odwoływaniem zabiegów oraz wizyt przez pacjentów oraz koniecznością ich wstrzymania.

Emitent nie jest w stanie precyzyjnie wskazać jakie dokładnie koszty wygeneruje działanie w zaistniałym stanie epidemiologicznym, gdyż sytuacja w służbie zdrowia zmienia się dynamicznie wraz ze wzrostem ilości stwierdzonych zakażeń. Obecnie trwa szacowanie wpływu jaki na wyniki finansowe Emitenta wywrze zaistniała sytuacja.

Bieżąca działalność Emitenta nie jest obecnie zagrożona i Zarząd nie widzi ryzyka utraty płynności finansowej, jednak niewykluczone jest wystąpienie przejściowych problemów, w zależności od rozwoju wydarzeń, a zwłaszcza tempa wzrostu przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2

W przypadku zaistnienia konkretnych istotnych zdarzeń, oszacowania konkretnych kosztów związanych z działaniem w zaistniałym stanie epidemiologicznym, jak również pojawienia się nowych zagrożeń, Emitent będzie informował odrębnymi raportami.

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na istotne oddziaływanie zaistniałej sytuacji epidemiologicznej na całą gospodarkę, a zwłaszcza na podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia, do którego należy Emitent.